മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് വര്‍ഷം
1 കോയക്കുട്ടി തങ്ങള്‍ 1938-1950
2 പക്കുസാഹിബ് 1957-1962
3 കെ പി ഹബിബ് തങ്ങള്‍ 1997
4 പി അബ്ദുറഹ്മാന്‍  
5 വി കെ ലളിതാദേവി  
6 ഇ സെറീന  
7 കെ പി ഹബിബ് തങ്ങള്‍