ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

1. ഭൂരഹിത/ഭവന രഹിതര്‍ ലിസ്റ്റ്

2. ഭവന രഹിതര്‍ ലിസ്റ്റ്