തെങ്ങിന്ജൈവ വളം

കിഴങ്ങുവര്‍ഗ്ഗക്കിറ്റ് വിതരണം

അടുക്കളത്തോട്ടവികസനം

മഴമറകൃഷി
മണ്‍ചട്ടി പച്ചക്കറി കൃഷി
മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍