ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2020-21  (ഗുണഭോക്തൃതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യമായ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും )

1. ഭവനപുനരുദ്ധാരണം

പേജ് 1

പേജ് 2

2. ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍

പേജ് 1

പേജ് 2

പേജ് 3

3.ഗാര്‍ഹിക റിംഗ് കമ്പോസ്ററ്

പേജ്1

പേജ്2

പേജ്3

പേജ്4

പേജ്5

പേജ്6

4. ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

5.പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്  പഠനമുറി നിര്‍മ്മിക്കല്‍

6. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്പ്

7.വിവാഹധനസഹായം - എസ് സി

8. ആട് വളര്‍ത്തല്‍

9. മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

പേജ്1

പേജ്2

പേജ്3

പേജ്4

പേജ്5

10. കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗ കിറ്റ് വിതരണം

പേജ്1

പേജ്2

11. രോഗം ബാധിച്ച തെങ്ങ് മുറിച്ചുമാറ്റല്‍

പേജ്1

പേജ്2

12.  ഫലവൃക്ഷതൈകള്‍ വിതരണം

പേജ്1

പേജ്2

പേജ്3

പേജ്4

13. തെങ്ങിന് ജൈവവളം,രാസവളം,കുമ്മായം വിതരണം ചെയ്യല്‍

പേജ്1

പേജ്2

പേജ്3

പേജ്4

14. അടുക്കളത്തോട്ടവികസനം

പേജ്1

പേജ്2

പേജ്3

പേജ്4

15. ഗ്രോബാഗില്‍ പച്ചക്കറി കൃഷി(വനിത)

പേജ്1

പേജ്2

പേജ്3

പേജ്4

പേജ്5