വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്-എസ് . സി, കട്ടില്‍ എസ്. സി എന്നിവയുടെ വിതരണം വാളകം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി ലീല ബാബു ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

എസ്. സി കട്ടില്‍വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്-എസ്. സി

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2018-19

ഗ്രാമസഭാ ലിസ്റ്റ്-2018-2019

ലൈഫ്-ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക


സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണി ലേബര്‍- അറിയിപ്പ്

pdfstreetlight-notice

പ്രശംസാ പ്ത്രം

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്-2014-15

rptbalancesheetschedule5
rptieschedules4
rptrpschedules4

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്-2013-14

rptbalancesheetschedule1
rptieschedules1
rptrpschedules1

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്-2012-13

rptbalancesheetschedule
rptieschedules
rptrpschedules

Administration report-2014-15

asthy
audit
building
coastal-areas
coloney
computer-details
crematorium
dcb
deputy-directorate-job-reg
forest-area
gp-daily-wages
gp-permanent-staff-details
gramasabha
hospital
ikminstitutional-places
iso
janaprathinithykudumbasree
land-and-house
live-stock
market
mg-nregs
nikuthy
own-fund-viniyogam
own-fund
paddy-field
penality
pension
plan-details
printing
public-info
quaries
road
sc-st
school-details
sevanavakasham
shredding-unit
slaughter-house
street-light
toilet-details
training
vaccancies
varshika-kanakku-samgrahamvehicle
water-taps
widow-daughter-marriage

ഇലക്ഷന്‍ 2015

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക