തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2020-2021 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ യോഗം പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി ലീല ബാബു ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

2020-2021-e0b4b5e0b4bee0b4b0e0b58de2808de0b4b7e0b4bfe0b495-e0b4aae0b4a6e0b58de0b4a7e0b4a4e0b4bf-e0b4b5e0b4b0e0b58de2808de0b495e0b58d2

img20200107112507

വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020-2021 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി- വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ യോഗം

2020-2021- വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ യോഗം  പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി ലീല ബാബു ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

VALAKOM .G.P - NEW VEHICLE

Valakom.G.P - New Vehicle purchase

Valakom.G.P - New Vehicle purchase

വാളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്-എസ് . സി, കട്ടില്‍ എസ്. സി എന്നിവയുടെ വിതരണം വാളകം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി ലീല ബാബു ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

എസ്. സി കട്ടില്‍വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്-എസ്. സി

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്-2018-19

ഗ്രാമസഭാ ലിസ്റ്റ്-2018-2019

ലൈഫ്-ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക


സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണി ലേബര്‍- അറിയിപ്പ്

pdfstreetlight-notice

പ്രശംസാ പ്ത്രം

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്-2014-15

rptbalancesheetschedule5
rptieschedules4
rptrpschedules4