വെബ്സൈറ്റുകള്‍

പരിധിയില്‍ പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വെബ്സൈറ്റുകള്‍
പൂത്തൃക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/poothrikkapanchayat
തിരുവാണിയൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/thiruvaniyoorpanchayat
വടവുകോട് പുത്തന്‍കുരിശ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/puthencruzpanchayat
മഴുവന്നൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mazhuvannoorpanchayat
കുന്നത്തുനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kunnathunadpanchayat
ഐക്കരനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/aikaranadpanchayat