വിലാസം

Vadavucode Block Panchayat
Kolenchery-682311
Phone : 0484-2760249
email : bdovadavucode@rediffmail.com
 
വടവുകോട് ബ്ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
കോലഞ്ചേരി-682311
ഫോണ്‍ : 0484-2760249
ഇമെയില്‍ : bdovadavucode@rediffmail.com