പൊതു വിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
എറണാകുളം
ബ്ലോക്ക്       
:
 വടവുകോട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
185.95
ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം
:
13
ജനസംഖ്യ
:
138974
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
70245
സ്ത്രീകള്‍
:
68729
ജനസാന്ദ്രത
:
747
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
978
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
90.83
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
94.58
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
82.01
Source : Census data 2001