വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19 വിവിധ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

2018-19 വിവിധ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

അക്കൌണ്ടന്റ് -കം- ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്ററുടെ ഒഴിവ് സംബന്ധിച്ച്

Accountant cum Data Entry Operator

ലൈഫ് മിഷന്‍- അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ലേലം 2018-19

തിരുത്തല്‍ നോട്ടീസ്

Lelam-2018-19

പുനര്‍ലേലം 2017-18

പുന:ലേലം 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

വനിതകള്‍ക്ക് വീട് നിര്‍മ്മാണത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ (എസ് സി)

മേല്‍ക്കുരമാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കുര സ്ഥാപിക്കല്‍ (എസ് സി)

മേല്‍ക്കുരമാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കുര സ്ഥാപിക്കല്‍ (ജനറല്‍)

വനിതകള്‍ക്ക് വീട് നിര്‍മ്മാണത്തിന് സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ ( ജനറല്‍)

പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ട മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങി നല്‍കല്‍ (എസ് സി)

മുതിര്‍ന്ന പൌരന്മാര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങി നല്‍കല്‍ (ജനറല്‍)

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം (ജനറല്‍)

ബയോഗ്യാസ്

യൂസര്‍ ഫീസ് നിരക്കുകള്‍ -വിജ്ഞാപനം

വിജ്ഞാപനം

ക്വട്ടേഷന്‍- കേരളോല്‍സവം 2017

ക്വട്ടേഷന്‍- കേരളോല്‍സവം 2017

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക -പുന:പ്രസിദ്ധീകരണം

കരട് പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍-  കൂട്ടി ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടവര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ -കൂട്ടിചേര്‍ക്കപ്പെട്ടവര്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍- സാധ്യത പട്ടിക

വിഞ്ജാപനം

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

Older Entries »