ഓഫീസ് മേല്‍വിലാസം

വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്,

വടക്കേക്കര പി.ഒ  683522

എറണാകുളം ജില്ല.

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0484 2442265

ഇമെയില്‍ : vdkgpt@gmail.com