ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം
1 ഷിബു എം കെ സെക്രട്ടറി
2 ജെസീന്ത കെ പി അസി.സെക്രട്ടറി
3 ഷാജന്‍ വി എ ജൂനി:സൂപ്രണ്ട്
4 ഷബീന് എം എച്ച് അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 ശ്രീരാജ് പി ബി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 രമ്യ പി കെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 സിജു കെ എ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 ശ്രീകാന്ത് സി എസ് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
ക്ലര്‍ക്ക്
10 അജേഷ് എം ടി ക്ലര്‍ക്ക്
11 ലിജി എം ബി ക്ലര്‍ക്ക്
12 ജോസഫ് സിനു പി എ ക്ലര്‍ക്ക്
13 ബിനില്‍കുമാര്‍ കെ എസ് ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
13 അനിത സി സി ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
15 ലക്ഷ്മി സി കെ പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍
16 സുരേഷ് വി എ പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍