പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

എറണാകുളം
ബ്ളോക്ക്     

:

പറവൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

9.32 ച.കി.മീ 
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

20

 
ജനസംഖ്യ

:

31266
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

15004
സ്ത്രീകള്‍

:

16262
ജനസാന്ദ്രത

:

2779
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1084
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

93.25
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96.48
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

90.37
Source : Census data 2001