6-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍-ചോദ്യാവലി

sfc-part-1

sfc-part-2