ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17 അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17 അന്തിമ പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17 കരട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്- 2016-17

പരസ്യനികുതി ബൈലോ- സംബന്ധിച്ച്

പരസ്യ നികുതി ബൈലോ

നോട്ടീസ്- എ ബി സി പ്രോഗ്രാം സംബന്ധിച്ച്

ABC Program

ഒക്ടോബര് 2- വിശേഷാല് ഗ്രാമസഭ സംബന്ധിച്ച്

october-2-grama-sabha

20161002_10513420161002_10502720161002_103343

Open Defecation Free (ODF) - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

Open Defecation Free (ODF) - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പ്രധാന്‍ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പ്രധാന്‍ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വടക്കേക്കര കൃഷി ഭവൻ മാവിൻ തൈ വിതരണം

dsc00001

ഭരണ സമിതി അംഗീകരിച്ച വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങള്‍

Working Group Members Approved List

ലേലം ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

qutation qutation1

Older Entries »