മഹാത്മാഗാന്ധി NREGS - അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്‍ നിയമനം സംബന്ധിച്ച്

MGNREGS - AE Appointment

ടെണ്ടര്‍/ പുനര്‍ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം സംബന്ധിച്ച്

ടെണ്ടര്‍

ടെണ്ടര്‍ 2

റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് പുതുക്കല്‍

റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകള്‍ 26.06.2018 ന് 10 മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ വച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ration-card

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

resolution

rptb1schedule

rptbalancesheetschedule

rptcashflow

rptieschedules

rptledgertrialbalance

rptrpschedules

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

budget-2018-19

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

bharana-report-2017-18

ടെണ്ടര്‍ വിവരങ്ങള്‍

ae

tender-1-2

ഗ്രാമസഭ നോട്ടീസ്

grama-sabha

സ്മാര്‍ട്ട് വടക്കേക്കര- മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഉത്ഘാടനം

mobile-app

2018-19 ഡി പി സി അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍

report

Older Entries »