ടെന്‍ഡര്‍ സംബന്ധിച്ച്

tender-secretary1

ടെന്‍ഡര്‍ പരസ്യം സംബന്ധിച്ച്

coveringao

as1as2

aehmhm1

2017-18 കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്

ad

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി- ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച്

life

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി- കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

1.       സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ

2.      പട്ടികസ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ഡി & ഒ ലൈസന്സ് 2017-18

https___meetinglsgkeralagovin_draftminutesreport

dolicence-final-ver3

ക്വട്ടേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച്

quatation-photocopier

ടെന്‍ഡര്‍ പരസ്യം സംബന്ധിച്ച്

അസി. എഞ്ചിനീയര്‍

ടെന്‍ഡര്‍

നോട്ടീസ്- ആസ്തിയില്‍ റോഡ് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

notice

ലേലം/ക്വട്ടേഷന് പരസ്യം സംബന്ധിച്ച്

lelam

Older Entries »