ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

tender-11

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം- സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ സംബന്ധിച്ച്

tender-1

വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഗ്രാമസഭ കൂടുന്ന തീയതികള്‍

grama-sabha

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതന്‍
ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതന്‍

ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്-മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ അടിസ്ഥാനസൌകര്യവികസനവും, മാനവശേഷിവികസനവും-ബോധവത്ക്കരണപരിപാടി

1 2

വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ലൈഫ് മിഷന്‍) ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത പട്ടിക

life-list-1-62-numbers

വടക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത പട്ടിക

life-list

ടെന്‍ഡര്‍ സംബന്ധിച്ച്

tender-secretary1

ടെന്‍ഡര്‍ പരസ്യം സംബന്ധിച്ച്

coveringao

as1as2

aehmhm1

2017-18 കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്

ad

Older Entries »