ക്വട്ടേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച്

quatation-photocopier

ടെന്‍ഡര്‍ പരസ്യം സംബന്ധിച്ച്

അസി. എഞ്ചിനീയര്‍

ടെന്‍ഡര്‍

നോട്ടീസ്- ആസ്തിയില്‍ റോഡ് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

notice

ലേലം/ക്വട്ടേഷന് പരസ്യം സംബന്ധിച്ച്

lelam

ടെന്‍ഡര്‍ സംബന്ധിച്ച്

untitled

ടെന്‍ഡര്‍/റീടെന്‍ഡര്‍ സംബന്ധിച്ച്

tenderhmsecsec1

പുനര്‍ലേലം/ ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം സംബന്ധിച്ച്

auction-1auction-2

Lelam Notice

lelamlelam 2

Tender Specifications for various projects

tender detailstender specificcationstender specificcations33-245-15-2

Tender Notification Various Works For the Year 2016-17

TENDER NOTIFICATIONS

Older Entries »