ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

lelam

പുനര്‍ ദര്‍ഘാസ് നോട്ടീസ്

te

ടെന്‍ഡര്‍ നോട്ടീസ്

tender

വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- മത്സ്യ ഗ്രാമസഭ

malsya-grama-sabha

സ്വയം തൊഴില്‍ ബോധവത്കരണ ശില്‍പശാല

employment-11

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

tender-11

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം- സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ സംബന്ധിച്ച്

tender-1

വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഗ്രാമസഭ കൂടുന്ന തീയതികള്‍

grama-sabha

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതന്‍
ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതന്‍

ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്-മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ അടിസ്ഥാനസൌകര്യവികസനവും, മാനവശേഷിവികസനവും-ബോധവത്ക്കരണപരിപാടി

1 2

Older Entries »