വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം

ISO

ടെന്‍ഡര്‍ പരസ്യം മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച്

tender-1

ഇലക്ഷന്‍ 2015-16

election

1-ാം വാര്‍ഡ് മാല്യങ്കര പോസ്റ്റ ഓഫീസ് റോഡ് ഉത്ഘാടനം

img_0002 img_0001

കായല്‍ മുരിങ്ങ കൃഷി വിളവെടുപ്പ്

കായല്‍ മുരിങ്ങ കായല്‍ മുരിങ്ങ 1 കായല്‍ മുരിങ്ങ 2 കായല്‍ മുരിങ്ങ 2 കായല്‍ മുരിങ്ങ 3

കായല്‍ മുരിങ്ങ 4

വോട്ടര്‍ പട്ടിക കരട് പ്രസിദ്ധീകരക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

Ward Wise Voters List

സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന് അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് വിഷു കൈനീട്ടവും അരിയും കമ്പിതിരിയും നല്‍കി

സാന്ത്വന പരിചരണം
സാന്ത്വന പരിചരണം
സാന്ത്വന പരിചരണം
സാന്ത്വന പരിചരണം
സാന്ത്വന പരിചരണം

ഗവണ്‍മെന്‍റ് എല്‍ പി സ്ക്കൂളുകള്‍ക്ക് ഫര്‍ണീച്ചറും ലൈബ്രറികള്‍ക്ക് പുസ്തകവും വിതരണം ചെയ്തു

ഫര്‍ണീച്ചറും പുസ്തകവും വിതരണം

ലേലം -ക്വട്ടേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച്

lelam

വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2015-2016 വര്‍ഷത്തെ ബഡ്ജറ്റില്‍ ഭവനനിര്‍മ്മാണതിനും റോഡ് നിര്‍മ്മാണതിനും കുഞ്ഞിത്തൈ എസ് സി കോളനി വികസനത്തിനും മുന്‍തൂക്കം നല്‍കി

Budget

Older Entries »