സകര്‍മ്മ വെബ് സൈറ്റ്

draftdecisionrgtr2

Click the below link to connect website

meeting.lsgkerala.gov.in

വടകരപ്പതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

staff-details-new

ബാലസൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത്‌

ബാലസൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത്‌

പ്രസിഡന്റ്‌ , വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌, സ്റ്റാന്‍റിങ് കമ്മിറ്റി

പ്രസിഡന്റ്‌ , വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌, സ്റ്റാന്‍റിങ് കമ്മിറ്റി

കേരള പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ് നിയമപ്രകാരമുള്ള അറിയാനുള്ള അവകാശം

പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ്

മെമ്പര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

മെമ്പര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ADMINISTRATIVE REPORT

Admiistrative Report

പെന്‍ഷന്‍

pension1

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപ്പീല്‍ ലിസ്റ്റ്

part-1-no-land

part-1-no-house

part-11-no-house

part-11-no-land

സകര്‍മ്മ തിരുമാനങ്ങള്‍

സകര്‍മ്മ തിരുമാനങ്ങള്‍  

22.൦7.2017

29.07.2017

07.08.2017

31.08.2017

22.09.2017

12.10.2017

22.11.2017

12.12.2017

25.01.2018

06.02.2018

16.02.2018

28.02.2018

07.03.2018

19.03.2018

26.03.2018

18.04.2018