ബാലസൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത്‌

ബാലസൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത്‌

പ്രസിഡന്റ്‌ , വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌, സ്റ്റാന്‍റിങ് കമ്മിറ്റി

പ്രസിഡന്റ്‌ , വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌, സ്റ്റാന്‍റിങ് കമ്മിറ്റി

കേരള പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ് നിയമപ്രകാരമുള്ള അറിയാനുള്ള അവകാശം

പഞ്ചായത്ത്‌ രാജ്

മെമ്പര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

മെമ്പര്‍മാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ADMINISTRATIVE REPORT

Admiistrative Report

പെന്‍ഷന്‍

pension1

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപ്പീല്‍ ലിസ്റ്റ്

part-1-no-land

part-1-no-house

part-11-no-house

part-11-no-land

സകര്‍മ്മ തിരുമാനങ്ങള്‍

സകര്‍മ്മ തിരുമാനങ്ങള്‍  

22.൦7.2017

29.07.2017

07.08.2017

31.08.2017

22.09.2017

12.10.2017

22.11.2017

12.12.2017

25.01.2018

06.02.2018

16.02.2018

28.02.2018

07.03.2018

19.03.2018

26.03.2018

18.04.2018

ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്

copy-of-apoornam2 copy-of-manadangal3 copy-of-no-house4 copy-of-no-land3 copy-of-doubil-entry4

വിവിധ ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

2016-17-st-land32016-17-st-house32016-17-sc-melpura32016-17-gen32016-17-st-melpura32016-17-sc-house12016-17-st-house2