പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം

ഹരിത ഓഫീസ്  പ്രഖ്യാപനം

ഹരിത ഓഫീസ് പ്രഖ്യാപനം

img-20180605-wa0057

ഗ്രാമസഭ

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ  പദ്ധതികളിലേക്കുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ഗ്രാമസഭ മെയ് 10 മുതൽ

ഗ്രാമസഭ നോട്ടീസ്

ലൈഫ് മിഷൻ - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഉഴവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഭവന രഹിതരുടെ ലൈഫ് മിഷൻ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് താഴെ പറയും പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

കേരളോത്സവം - 2017


ഉഴവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ ഓണാഘോഷം-08/09/2017

img_20170908_114240img_20170908_1143061img_20170908_1143191

ഓണാഘോഷം - 2017 - 31/08/2017

ഓണാഘോഷം-2017ഓണാഘോഷം-2017

ഓണാഘോഷം-2017

ഓണാഘോഷം-2017

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം

പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി.മേരി എം ടി പതാക ഉയര്‍ത്തുന്നു

പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി. മേരി എം ടി പതാക ഉയര്‍ത്തുന്നു

മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്യം പ്രഖ്യാപനം

മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപനം

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ലിസ്റ്റ്

ഉഴവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ലൈഫ് മിഷന്‍ സര്‍വ്വേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കരട് ലിസ്റ്റ് 01/08/2017 ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

നെല്‍കൃഷി പ്രോത്സാഹനം - 06/07/2017

നെല്‍കൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഭൂമി കൃഷി യോഗ്യമാക്കല്‍ പദ്ധതി

നെല്‍കൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഭൂമി കൃഷി യോഗ്യമാക്കല്‍ പദ്ധതി

നെല്‍കൃഷി പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം

നെല്‍കൃഷി പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം

വിത്ത് വിതയ്ക്കല്‍

വിത്ത് വിതയ്ക്കല്‍

കര്‍ഷകരെ ആദരിയ്ക്കല്‍

കര്‍ഷകരെ ആദരിയ്ക്കല്‍

അന്തര്‍ദേശീയ യോഗദിനാചരണം -21/06/2017

    അന്തര്‍ദേീയ യോഗദിനാചരണം പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.മേരി എം ടി ഉഗ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു    അന്തര്‍ദേീയ യോഗദിനാചരണം പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.മേരി എം ടി ഉഗ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

അന്തര്‍ദേീയ യോഗദിനാചരണം പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.മേരി എം ടി ഉഗ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

യോഗദിനചരണം-21/06/2017

യോഗദിനചരണം-21/06/2017