വിവരാവകാശം- 2005 വകുപ്പ് 4(1)(a)(b)പ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന വിവരം

ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണു് എന്നതു സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങള്‍.

8. ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പേരു്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം അവര്‍ക്കു് ലഭിക്കുന്ന വേതനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ Read the rest of this entry »

റസീറ്റ് പേയ്മെന്‍റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

jan-schedule

jan-main

dec-schedule

dec-main

nov-schedule

nov-main

oct-schedule

oct-main

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

പ്രൊ.നം 122/ 19 കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

പ്രൊ.നം 99/ 19 വ്യക്തിഗത തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ -വനിത

പ്രൊ.നം 93/19 ചെറുകിട തൊഴില്‍-അമൃതംപൊടി -വനിത

പ്രൊ.നം 96 /19 വീട് മേല്‍ക്കൂര മാറ്റല്‍

പ്രൊ.നം 86/19 ക്ഷീരകര്‍കര്‍ക്ക് അളക്കുന്ന പാലിന് ഇന്‍സെന്‍റീവ്

പ്രൊ.നം 178/19 കോഴിവളര്‍ത്തല്‍-പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം

പ്രൊ.നം 89/19 ക്ഷീരഗ്രാമം പദ്ധതി-വനിത

പ്രൊ.നം 131/19  മുട്ടക്കോഴി വിതരണം-വനിത

പ്രൊ.നം 145/19 മുട്ടക്കോഴി വിതരണം-പട്ടികജാതി

പ്രൊ.നം 5/19 പട്ടികജാതി പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വിവാഹധനസഹായം

പ്രൊ.നം 6 /19 പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

പ്രൊ.നം 89/19 ക്ഷീരഗ്രാമം പദ്ധതി-വനിത

പ്രൊ. നം 88/19 ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് അളക്കുന്ന പാലിന് ഇന്‍സെന്‍റീവ്

2017-18 കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് സംബന്ധിച്ച വിവങ്ങള്‍

permit

2017-18 ലൈസന്‍സ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

Licence 1

Licence 2

Licence 3
licence-4

licence-5

licence-6-2

licence-6

licence-7

licence 8

licence-9

licence-10

licence-11-2

licence-12

licence-13

licence-13

licence-14

licence-15

licence-16

licence-17

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017 -18

വാര്‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ് 2

വാര്‍ഡ് 3

വാര്‍ഡ് 4

വാര്‍ഡ് 5

വാര്‍ഡ് 6

വാര്‍ഡ് 7

വാര്‍ഡ് 8

വാര്‍ഡ് 9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് 12

വാര്‍ഡ് 13

വാര്‍ഡ് 14

വാര്‍ഡ് 15

വാര്‍ഡ് 16

വാര്‍ഡ് 17

വാര്‍ഡ് 18