വിവരാവകാശം- 2005 വകുപ്പ് 4(1)(a)(b)പ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന വിവരം

ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണു് എന്നതു സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങള്‍.

8. ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പേരു്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം അവര്‍ക്കു് ലഭിക്കുന്ന വേതനം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ Read the rest of this entry »

പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ദ്ധക്യ പെന്‍ഷന്‍

കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരുടെ പെന്‍ഷന്‍

വിധവ പെന്‍ഷന്‍

50 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതരുടെ പെന്‍ഷന്‍

2019-20 ലൈസന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍

traders-listlatest

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

0012

002

003

004

ബഡ്ജറ്റ് 2019-20

budjet-statement

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

ആട് വിതരണം വനിത

ഇടവിളകൃഷി നടീല്‍ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണം

കന്നുകുട്ടി വിതരണം-വനിത

കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് ധാതുലവണ മിശ്രിതം

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സഹായ ഉപകരണ വിതരണം

സകിൽ ഡവലപ്പ്മെന്‍റ്‍ സെന്‍റര്‍ മുഖേന മത്സര പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പരിശീലനം

തൊഴില്‍ പരിശീലനം

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പെട്ട യുവതികള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പെട്ട യുവതികള്‍ക്ക് വാദ്യോപകരണം

അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ യുവതീയുവാക്കള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നേടുന്നതിന് മത്സര പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പരിശീലനം(എസ് ഡി സി മുഖേന )

മെറിറ്റോറിയസ് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ് (പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം)

തെങ്ങിന് ജൈവവള വിതരണം

നടീല്‍ വസ്തുക്കളുടെ വിതരണം(പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം)

നെല്‍കൃഷി കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

പച്ചക്കറി കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡ്

പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണംപച്ചക്കറിത്തൈ വിതരണം

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്ക് പി വി സി ടാങ്ക്

പട്ടികവയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍(പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്ക് പി വി സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്

വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് പശു വിതരണം

മെറിറ്റോറിയസ് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം (പട്ടികജാതി)

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം(പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം)

സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് സബ്സിഡി ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ജനറല്‍

സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് സബ്സിഡി ഗ്രൂപ്പുകള്‍ (എസ് സി)