ഉള്ളിയേരി നാളീകേര ഫെഡറേഷന്‍ -
മെയില്‍ ഐഡി - cpfuly2015@gmail.com
Mob 9495412930

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - മെയിന്‍ ലിസ്റ്റ്വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ്

2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ - ജനറല്‍ആട് വളര്‍ത്തല്‍ - പട്ടികജാതിഇടവിള കൃഷി ഉപപട്ടികഇടവിള കൃഷി - മുഖ്യപട്ടികകന്നുകുട്ടി പരിപാലനംകറവ പശു - ഉപപട്ടിക കറവപശു കാലിത്തീറ്റ - മുഖ്യപട്ടികകവുങ്ങിന്‍ തൈ വിതരണംക്ഷീര ഗ്രാമം വനിതകാര്‍ഷിക യന്ത്രവല്‍ക്കരണംകിടാരി ഉപപട്ടികകിടാരി മുഖ്യപട്ടികതൊഴുത്ത് നവീകരണം - ജനറല്‍നെല്‍കൃഷി കൂലിചെലവ്പച്ചക്കറി കൃഷി - വനിത ഗ്രൂപ്പിന്പട്ടിക ജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം <a href=’http://lsgkerala.in/ulliyeripanchayat/2019/10/30/2019-20-%e0%b4%97%e0%b5%81%e0%b4%a3%e0%b4%ad%e0%b5%8b%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%a4%e0%b5%83-%e0%b4%b2%e0%b4%bf%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e0%b4%b1%e0%b5%8d%e0%b4%b1%e0%b5%8d/e0b4aae0b49fe0b58de0b49fe0b4bfe0b495e0b49ce0b4bee0b4a4e0b4bf-പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ്വനിത ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ സംരഭംe0b4b5e0b4bfe0b4a6e0b58de0b4afe0b4bee0b5bce0b4a4e0b58de0b4a5e0b4bfe0b495/’ rel=’attachment wp-att-618′>പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്മുട്ടഗ്രാമം പദ്ധതിമുട്ടഗ്രാമം പദ്ധതിരോഗം വന്ന തെങ്ങ് മുറിച്ച് മാറ്റി തൈ വെക്കല്‍വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ ജനറല്‍വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍സംയോജിത കൃഷി മാതൃകഹരിത ഭവനം

2019-2020 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക - തെങ്ങിന് വളം നല്‍കല്‍

thenghiu-valam

റീ ടെണ്ടര്‍

e0b4aae0b4a4e0b58de0b4b0e0b482-e0b495e0b58de0b4b5e0b49fe0b58de0b49fe0b587e0b4b7e0b4a8e0b58de2808d1

റീ ടെണ്ടര്‍

scaner-and-printer1

റീ ടെണ്ടര്‍

ups

jan-1jan2

ഉള്ളിയേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - (2018-19 )ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

kannukutti-paripalanam-ilovepdf-compressed

tender…വിവിധ പട്ടികജാതി കോളനികളില്‍ പൊതുവൈദ്യുത വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കല്‍

specification