ഉള്ളിയേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - (2018-19 )ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

kannukutti-paripalanam-ilovepdf-compressed

tender…വിവിധ പട്ടികജാതി കോളനികളില്‍ പൊതുവൈദ്യുത വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കല്‍

specification

ടെണ്ടര്‍ / റീ ടെണ്ടര്‍

e0b49fe0b586e0b4a3e0b58de0b49fe0b4b0e0b58de2808d-e0b4b5e0b586e0b4ace0b58d-e0b4b8e0b588e0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d

ടെണ്ടര്‍ / റീ ടെണ്ടര്‍

അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു….ടെണ്ടര്‍

ടെണ്ടര്‍ - റീ ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു….

റസീപ്റ്റ് ആന്‍റ് പേയ്മെന്‍റ്

റസീപ്റ്റ് ആന്‍റ് പേയ്മെന്‍റ് ഡിസംബർ 2018

റസീപ്റ്റ് ആന്‍റ് പേയ്മെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ ഡിസംബർ 2018

rp-novrpnov2

tender പരസ്യം

ക്വട്ടേഷന്‍

tender-notice-001