ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18,2018-19

ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18, 2018-19

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2019-20

ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ബജറ്റ് 2020-21

കവര്‍ പേജ്

ബഡ്ജറ്റ്

ബഡ്ജറ്റ്-2

ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - 2019-20

1. ക്ഷീര സംഘങ്ങള്‍ മുഖേന വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാലിന് സബ്സിഡി

2. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ - കിഴങ്ങ് വിള

3. പച്ചക്കറികൃഷി-വനിത ഗ്രൂപ്പ്

4. തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം

5. പച്ചക്കറികൃഷി-വനിത (വ്യക്തിഗതം)

6. നെല്‍കൃഷി വികസനം

7. തെങ്ങ് മുറിച്ചു മാറ്റല്‍

8. കവുങ്ങ് കൃഷി വികസനം

9. ഇടവിള കൃഷി - വാഴ

10. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുളള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

11. കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

12. പശു വളര്‍ത്തല്‍

13. മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

14. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

15. മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്

16. മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണീച്ചര്‍

17. മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വല

18. പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് പി വി സി വാട്ടര്‍ടാങ്ക്

19. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (പട്ടികജാതി)

20. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി