ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് - 2019-20

1. ക്ഷീര സംഘങ്ങള്‍ മുഖേന വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാലിന് സബ്സിഡി

2. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ - കിഴങ്ങ് വിള

3. പച്ചക്കറികൃഷി-വനിത ഗ്രൂപ്പ്

4. തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം

5. പച്ചക്കറികൃഷി-വനിത (വ്യക്തിഗതം)

6. നെല്‍കൃഷി വികസനം

7. തെങ്ങ് മുറിച്ചു മാറ്റല്‍

8. കവുങ്ങ് കൃഷി വികസനം

9. ഇടവിള കൃഷി - വാഴ

10. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുളള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

11. കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

12. പശു വളര്‍ത്തല്‍

13. മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

14. വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

15. മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്

16. മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണീച്ചര്‍

AFS - 2018-19 Statement

1. Trial Balance
2. Receipt and payment
3. Receipt and payment - 1
4. Receipt and payment - 2
5. Income and Expenditure
6. Income and Expenditure - 1
7. Income and Expenditure - 2
8. Cash Flow Statement
9. Balance Sheet - 1
10. Balance Sheet - 2
11. Balance Sheet - 3
12. Balance Sheet - 4

ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് 2019-20

ബഡ്ജറ്റ് 2019-20

ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-2019 വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 30.07.2018 ലെ 02/2018 നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു തീരുമാനിച്ചു.

 • കൃഷി
 1. കവുങ്ങ് കൃഷി വികസനം
 2. തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം
 3. തെങ്ങിന്‍ തൈ വിതരണം
 4. തരിശ് ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍
 5. കാര്‍ഷിക ജലസേചനം- പമ്പ് സെറ്റ്
 6. ഇടവിളകൃഷി - വാഴ
 7. നെല്‍കൃഷി വികസനം
 8. പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനം
 9. കാന്താരി -കറിവേപ്പില ഗ്രാമം
 10. പാടശേഖരസമിതികള്‍ക്ക് കുറ്റിപമ്പ് വിതരണം
 11. പച്ചക്കറികൃഷി - വനിത (സിംഗിള്‍
 • മൃഗസംരക്ഷണം/ക്ഷീരവികസനം
 1. കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ
 2. പശുവളര്‍ത്തല്‍
 3. ആടുവളര്‍ത്തല്‍
 4. ക്ഷീരസംഘങ്ങള്‍ മുഖേന വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാലിന് സബ്സിഡി
 • പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസനം
 1. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി
 2. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്
 3. തയ്യല്‍ മെഷീന്‍ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം- വനിത
 • സാമൂഹ്യക്ഷേമം
 1. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 • മത്സ്യബന്ധനം
 1. മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വല
 2. മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്
 3. മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണീച്ചര്‍
 • പാര്‍പ്പിടം
 1. വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19