ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-2019 വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 30.07.2018 ലെ 02/2018 നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം അംഗീകരിച്ചു തീരുമാനിച്ചു.

 • കൃഷി
 1. കവുങ്ങ് കൃഷി വികസനം
 2. തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം
 3. തെങ്ങിന്‍ തൈ വിതരണം
 4. തരിശ് ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാക്കല്‍
 5. കാര്‍ഷിക ജലസേചനം- പമ്പ് സെറ്റ്
 6. ഇടവിളകൃഷി - വാഴ
 7. നെല്‍കൃഷി വികസനം
 8. പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനം
 9. കാന്താരി -കറിവേപ്പില ഗ്രാമം
 10. പാടശേഖരസമിതികള്‍ക്ക് കുറ്റിപമ്പ് വിതരണം
 11. പച്ചക്കറികൃഷി - വനിത (സിംഗിള്‍
 • മൃഗസംരക്ഷണം/ക്ഷീരവികസനം
 1. കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ
 2. പശുവളര്‍ത്തല്‍
 3. ആടുവളര്‍ത്തല്‍
 4. ക്ഷീരസംഘങ്ങള്‍ മുഖേന വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാലിന് സബ്സിഡി
 • പട്ടികജാതി / പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസനം
 1. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി
 2. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്
 3. തയ്യല്‍ മെഷീന്‍ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം- വനിത
 • സാമൂഹ്യക്ഷേമം
 1. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
 • മത്സ്യബന്ധനം
 1. മത്സ്യതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വല
 2. മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്
 3. മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണീച്ചര്‍
 • പാര്‍പ്പിടം
 1. വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

ബഡ്ജറ്റ് 2018-19

ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2017-18 വര്‍ഷത്തെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുളള അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

 1. . കൃഷി

2. മത്സ്യബന്ധനം

3. മൃഗസംരക്ഷണം

4.  സാമൂഹ്യക്ഷേമം

5.  ദാരിദ്രലഘൂകരണം

ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് അപ്പീല്‍ പട്ടിക

 1. ഭൂരഹതിത ഭവനരഹിതര്‍
 2. ഭൂമിയുളള ഭവനരഹിതര്‍
 3. പട്ടിക 1 ല്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍

ഫോര്‍ ദി പീപ്പിള്‍

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അഴിമതിരഹിതവും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നതിനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ പീപ്പിൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പരാതി പരിഹാര സെൽ. സമയബന്ധിതമായി പൗരന്മാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം ലഭ്യമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. സ്വജനപക്ഷവത്ക്കരണത്തെക്കുറിച്ചും സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച അന്തിമ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളടങ്ങിയ പരമാവധി തെളിവുകൾ (ഓഡിയോ, വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡുചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
For the People