ലേലപ്പരസ്യം

udpr

നോട്ടീസ്

50286_20200219_00011

ഉദയംപേരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടർപട്ടിക

https://drive.google.com/drive/folders/1VqZHE5mLt2hq3rZftrlQzn-tt6-Oq89W?usp=sharing

ലേലപ്പരസ്യം

ലേലപ്പരസ്യം

സ്വച്ഛ്‌ഭാരത്

img_20181002_115729_hht5

img_20181002_143158_hht1

img_20181002_143507_hht1

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-2020

img_20181002_121639

img_20181002_121438

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് - സംയുimg_20181002_110809_hht1ക്ത യോഗം

വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണയായി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് 28.02.2018 വരെ പലിശയും പിഴ പലിശയും ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ്

വസ്തുനികുതി കുടിശ്ശിക ഒറ്റത്തവണയായി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് 28.02.2018 വരെ പലിശയും പിഴ പലിശയും ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ്

പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടിക്രമം

proceedings-sec-udpr

സമന്വയ

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ നിലവില്‍ വിവധ തരത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്ത നങ്ങള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്തയിനം ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ജോലിഭാരവും സമയനഷ്ടവും ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ ഒരു വിന്‍ഡോയില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന തിനായി ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍ വികസിപ്പിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് സമന്വയ. പഠനത്തിനും പരിശീലനത്തിനുമുള്ള സൗകര്യവും സമന്വയയില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

http://samanwaya.ikm.in

അറിയിപ്പ്

exservice-men

Older Entries »