2018-19 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭവന നിർമ്മാണം sc

കാലിത്തീറ്റ

കാലി തൊഴുത്ത്

ഗ്രോ ബാഗ്

വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ  എസ്.സി

വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ

കിണർ റീ ചാർജിംഗ്

തുറന്ന കിണർ

മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് sc

മുച്ചക്ര വാഹനം

പച്ചക്കറി കൃഷി കൂലിചെലവ്

പാലിന് സബ്സിഡി

പുതിയ മേല്‍ ക്കൂര എസ്.സി

പുതിയ മേല്‍ ക്കൂര

പഠന മുറി sc

പ്രീ റിക്ക്രൂട്ട്മെൻറ് ട്രൈനിങ് SC

സെക്യൂരിറ്റി ട്രയിനിങ്ങ്

സ്കോളർഷിപ്പ്-sc

സ്കോളർഷിപ്പ്

പഠന മുറി ST

തുല്യത പഠിതാക്കള്‍ക്ക് ധനസഹായം

വാഴകൃഷി

വനിതകള്ക്ക് സ്വയം തൊഴിലിന് ധന സഹായം( എസ് സി)

വനിതകള്ക്ക് സ്വയം തൊഴിലിന് ധന സഹായം

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്.സി

2017-18 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

കിണര്‍  റീ   ചര്‍ജിംഗ്    >>ലിസ്റ്റ്

veed-vasayogyamakkal-sc1

vazhakrishi1

thengue1

tab1

st-kattil1

schooter1

shuchitwa-kinar1

scholarship-gen1

puthiya-melkura1

phalavriksha-thai1

pettikkada1

pashu-sc1

pashu-gen1

pachakkari-thai1

nelkrishi2

maracheeni1

lap-top1

kurumulak1

ksheeram1

koolichelavu1

kizhangue1

kinar-re-charging1

kattil2

cycle1

scholarship-sc

thiruthalukal


ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

waste_management_at_source_panchayat_report-2

ലൈഫ് - 2017-18 കരട് പട്ടിക(ഉള്പ്പെടാത്തവർ ഉള്പ്പെടെ)

അപൂർണ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ച ഫോം കാരണം തഴയപ്പെട്ടവർ

രേഖകളില് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ കാരണം തഴയപ്പെട്ടവർ

മാനദണ്ഠങ്ങളില് ഉള്പ്പെടാത്തവർ

വീടിന് അർഹതയുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിക്കും വീടിനും അർഹതയുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ്

വിവരാവകാശ നിയമം 2005

RTI 2005

കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് അപേക്ഷകള്

permit

AFS 2015-16,2016-17

CASHFLOW STATEMENT

RECEIPT AND PAYMENT

TRIAL BALANCE

income-and-expenditure

balancesheet

2017-18 പദ്ധതികള്‍

17-18-projects

AFS 2012-13,2013-14,2014-15

Financial Statements>>rptrpschedules4 ,rptrp3 .rptincomeandexpenditure2 Read the rest of this entry »

പെന്‍ഷെന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പെന്‍ഷെന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍