2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

https://drive.google.com/drive/folders/1AXbfddj6ojRqyIf91Mw_z6e3vPjScNFl?usp=sharing

2019-20 ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

കറവ പശുക്കള്ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

വൃദ്ധറ്ക്ക് കട്ടില്

കിണറുകള് കുടിവെള്ള കിണറുകള് ആക്കി മാറ്റല്

പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് കൂലിചെലവ്

ക്ഷീര കറ്ഷകറ്ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

വീടുകളിുടെ വൈദ്യുതീകരണം - sc

കിണറുകള് കുടിവെള്ള കിണറുകളാക്കി മാറ്റുക SC

വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളര്ശിപ്പ് -SC

പഠനമുറി SC

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള് നേരിടുന്നവര്ക്ക് സ്കോളര്ഷിപ്പ്- SC

വാദ്യോപകരണം SC

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല് SC

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള് നേരിടുന്നവര്ക്ക് സ്കോളര്ഷിപ്പ്

വികലാംഗര്ക്ക് മുച്ചക്ര വാഹനം

ശിങ്കാരിമേളം

മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളര്ഷിപ്പ്- ST

സ്വയം തൊഴില്

തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം

തെങ്ങിന് തൈ

വാഴകൃഷിക്ക് ജൈവവളം

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്

2018-19 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭവന നിർമ്മാണം sc

കാലിത്തീറ്റ

കാലി തൊഴുത്ത്

ഗ്രോ ബാഗ്

വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ  എസ്.സി

വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ

കിണർ റീ ചാർജിംഗ്

തുറന്ന കിണർ

മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ് sc

മുച്ചക്ര വാഹനം

പച്ചക്കറി കൃഷി കൂലിചെലവ്

പാലിന് സബ്സിഡി

പുതിയ മേല്‍ ക്കൂര എസ്.സി

പുതിയ മേല്‍ ക്കൂര

പഠന മുറി sc

പ്രീ റിക്ക്രൂട്ട്മെൻറ് ട്രൈനിങ് SC

സെക്യൂരിറ്റി ട്രയിനിങ്ങ്

സ്കോളർഷിപ്പ്-sc

സ്കോളർഷിപ്പ്

പഠന മുറി ST

തുല്യത പഠിതാക്കള്‍ക്ക് ധനസഹായം

വാഴകൃഷി

വനിതകള്ക്ക് സ്വയം തൊഴിലിന് ധന സഹായം( എസ് സി)

വനിതകള്ക്ക് സ്വയം തൊഴിലിന് ധന സഹായം

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ്.സി

ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ

waste_management_at_source_panchayat_report-2

ലൈഫ് - 2017-18 കരട് പട്ടിക(ഉള്പ്പെടാത്തവർ ഉള്പ്പെടെ)

അപൂർണ്ണമായി പൂരിപ്പിച്ച ഫോം കാരണം തഴയപ്പെട്ടവർ

രേഖകളില് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ കാരണം തഴയപ്പെട്ടവർ

മാനദണ്ഠങ്ങളില് ഉള്പ്പെടാത്തവർ

വീടിന് അർഹതയുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിക്കും വീടിനും അർഹതയുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ്

വിവരാവകാശ നിയമം 2005

RTI

കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് അപേക്ഷകള്

permit

AFS 2015-16,2016-17

CASHFLOW STATEMENT

RECEIPT AND PAYMENT

TRIAL BALANCE

income-and-expenditure

balancesheet

2017-18 പദ്ധതികള്‍

17-18-projects

AFS 2012-13,2013-14,2014-15

Financial Statements>>rptrpschedules4 ,rptrp3 .rptincomeandexpenditure2 Read the rest of this entry »