പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പാലക്കാട്
ബ്ളോക്ക്     

:

തൃത്താല
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

22.78ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

 
ജനസംഖ്യ

:

28296
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

14259
സ്ത്രീകള്‍

:

14037
ജനസാന്ദ്രത

:

983
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1120
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

88.75
Source : Census data 2001