തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച വോട്ടര്‍ പട്ടിക - കരട് - തൃത്താല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച വോട്ടര്‍ പട്ടിക - കരട് - തൃത്താല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഫോട്ടോ പതിച്ച വോട്ടര്‍ പട്ടിക