2019-20 വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ്


1.തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക


1.ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

2.ഭൂരഹിതഭവനരഹിതര്‍

3.ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍ അപ്പീല്‍ പട്ടിക

4.ഭൂരഹിതഭവനരഹിതര്‍ അപ്പീല്‍ പട്ടിക

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക.1.2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - എസ് സി പഠനമുറി നിര്‍‍‍മ്മാണം

2.2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്

3.2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി -എസ് സി യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് ചെണ്ട

4.2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - എസ് സി കട്ടില്‍ വിതരണം

5.കാലിത്തീറ്റ വിതരണം 2018-2019

6.പാലിന് സബ്സിഡി 2018-2019

7.തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവ വളം 18-19

8.തെങ്ങ് മുറിച്ചുമാറ്റി പുതിയവ നടല്‍

9.ഹരിത പഞ്ചായത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപനം 18-19

10.പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്

11.ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്


12.ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ സംയോജിത പദ്ധതി -2018-19

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗന്‍വാടികള്‍

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗന്‍വാടികള്‍
Sl No C.No അംഗനവാടികളുടെ പേര് വാര്‍ഡ്
1 17 വള്‍വക്കാട് 16
2 18 ഇളമ്പച്ചി 16
3 19 വയലോടി 18
4 20 വടക്കെകൊവ്വല്‍ 3
5 21 കൊയോങ്കര ഈസ്റ്റ് 7
6 22 കരിക്കടവ് 13
7 23 തെക്കുംമ്പാട് 12
8 24 കക്കുന്നം 9
9 25 ഒളവറ അക്കരക്കര 12
10 26 എടാട്ടുമ്മല്‍ 8
11 27 ബദയില്‍ 2
12 28 വിറ്റാക്കുളം 15
13 29 തങ്കയം 8
14 30 നടക്കാവ് കോളനി 4
15 31 പൂച്ചോല്‍ 7
16 32 ചെറുകാനം 8
17 33 കൊയോങ്കരസ്കൂള്‍ 7
18 34 മെട്ടമ്മല്‍ 20
19 35 തൈക്കീല്‍ 19
20 36 കുറ്റിച്ചി 14
21 37 ബീരിച്ചേരി 19
22 38 ഒളവറ ഉളിയം 11
23 39 കൈക്കോട്ട്കടവ് 15
24 40 തലിച്ചാലം 10
25 41 നീലമ്പം 19
26 42 നടക്കാവ് നെരൂദ 3
27 43 മീലിയാട്ട് 21
28 44 ഈയ്യക്കാട് 5
29 45 തങ്കയം 9
30 46 ആയിറ്റി 1
31 47 മണിയനോടി 1
32 48 ഉടുമ്പുന്തല 13
33 49 പേക്കടം 2
34 50 തട്ടാനിച്ചേരി 19
35 51 തെക്കെവളപ്പ് 13
36 52 വെള്ളാപ്പ് 21
37 53 കൊയോങ്കര 7
38 54 ആയിറ്റി കോളനി 1
39 55 പൂവളപ്പ് 16

പ്രധന വെബ് സൈറ്റുകള്‍


1.കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്

2.ഫോര്‍ ദി പീപ്പിള്‍

3.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുജന പരിഹാര സംവിധാനം

അറവുശാല/പൊതുശ്മശാനം

പൊതുശ്മശാനം 1 - ഇളമ്പച്ചി

അറവുശാല ഇല്ല

ബഡ്സ് സ്കൂള്‍,BRC സെന്‍റര്‍

നിലവില്‍ തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ബഡ്സ് സ്കൂള്‍,BRC സെന്‍റര്‍ എന്നിവ ഇല്ല

2017 ല്‍ ഇതുവരെ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ എണ്ണം,തീയ്യതി

1 വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി 11
2 ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി 11
3 ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി 10
4 ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി 10

പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി മീറ്റിംഗ്


ഭരണസമിതി യോഗം

മാലിന്യം കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍

മാലിന്യം കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍
ക്രമനമ്പര്‍ പ്രദേശം
1 ഒളവറ
2 തൃക്കരിപ്പൂര്‍ റെയില്‍വെ പരിസരം
3 വെള്ളാപ്പ്