വിവാഹ ധനസഹായം

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വിവാഹ ധന സഹായമായി 75000 രൂപ നല്‍കുന്നു.തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് സ്ഥിര താമസമായവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.വിവാഹത്തിന് 150 ദിവസം മുന്‍പോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 90 ദിവസത്തിനകമോ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക


1.ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

2.ഭൂരഹിതഭവനരഹിതര്‍

3.ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍ അപ്പീല്‍ പട്ടിക

4.ഭൂരഹിതഭവനരഹിതര്‍ അപ്പീല്‍ പട്ടിക

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ  ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗന്‍വാടികള്‍

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗന്‍വാടികള്‍
Sl No C.No അംഗനവാടികളുടെ പേര് വാര്‍ഡ്
1 17 വള്‍വക്കാട് 16
2 18 ഇളമ്പച്ചി 16
3 19 വയലോടി 18
4 20 വടക്കെകൊവ്വല്‍ 3
5 21 കൊയോങ്കര ഈസ്റ്റ് 7
6 22 കരിക്കടവ് 13
7 23 തെക്കുംമ്പാട് 12
8 24 കക്കുന്നം 9
9 25 ഒളവറ അക്കരക്കര 12
10 26 എടാട്ടുമ്മല്‍ 8
11 27 ബദയില്‍ 2
12 28 വിറ്റാക്കുളം 15
13 29 തങ്കയം 8
14 30 നടക്കാവ് കോളനി 4
15 31 പൂച്ചോല്‍ 7
16 32 ചെറുകാനം 8
17 33 കൊയോങ്കരസ്കൂള്‍ 7
18 34 മെട്ടമ്മല്‍ 20
19 35 തൈക്കീല്‍ 19
20 36 കുറ്റിച്ചി 14
21 37 ബീരിച്ചേരി 19
22 38 ഒളവറ ഉളിയം 11
23 39 കൈക്കോട്ട്കടവ് 15
24 40 തലിച്ചാലം 10
25 41 നീലമ്പം 19
26 42 നടക്കാവ് നെരൂദ 3
27 43 മീലിയാട്ട് 21
28 44 ഈയ്യക്കാട് 5
29 45 തങ്കയം 9
30 46 ആയിറ്റി 1
31 47 മണിയനോടി 1
32 48 ഉടുമ്പുന്തല 13
33 49 പേക്കടം 2
34 50 തട്ടാനിച്ചേരി 19
35 51 തെക്കെവളപ്പ് 13
36 52 വെള്ളാപ്പ് 21
37 53 കൊയോങ്കര 7
38 54 ആയിറ്റി കോളനി 1
39 55 പൂവളപ്പ് 16

പ്രധന വെബ് സൈറ്റുകള്‍


1.കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്

2.ഫോര്‍ ദി പീപ്പിള്‍

3.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുജന പരിഹാര സംവിധാനം

അറവുശാല/പൊതുശ്മശാനം

പൊതുശ്മശാനം 1 - ഇളമ്പച്ചി

അറവുശാല ഇല്ല

ബഡ്സ് സ്കൂള്‍,BRC സെന്‍റര്‍

നിലവില്‍ തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ബഡ്സ് സ്കൂള്‍,BRC സെന്‍റര്‍ എന്നിവ ഇല്ല

2017 ല്‍ ഇതുവരെ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ എണ്ണം,തീയ്യതി

1 വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി 11
2 ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി 11
3 ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി 10
4 ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി 10

2017 ല്‍ ഇതുവരെ കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം,തീയ്യതി

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി  തീയ്യതി
Sl No Meeting Type Meeting Date Venue
1 ഭരണസമിതി യോഗം 29-7-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
2 ഭരണസമിതി യോഗം 22-7-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
3 ഭരണസമിതി യോഗം 27-6-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
4 ഭരണസമിതി യോഗം 20-6-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
5 ഭരണസമിതി യോഗം 6-6-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
6 ഭരണസമിതി യോഗം 27-5-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
7 ഭരണസമിതി യോഗം 17-5-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
8 ഭരണസമിതി യോഗം 4-5-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
9 ഭരണസമിതി യോഗം 20-4-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
10 ഭരണസമിതി യോഗം 30-3-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
11 ഭരണസമിതി യോഗം 28-3-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
12 ഭരണസമിതി യോഗം 27-3-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
13 ഭരണസമിതി യോഗം 21-3-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
14 ഭരണസമിതി യോഗം 18-3-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
15 ഭരണസമിതി യോഗം 13-3-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
16 ഭരണസമിതി യോഗം 2-3-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
17 ഭരണസമിതി യോഗം 18-2-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
18 ഭരണസമിതി യോഗം 30-1-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
19 ഭരണസമിതി യോഗം 27-1-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍
20 ഭരണസമിതി യോഗം 13-1-17 പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഹാള്‍

മാലിന്യം കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍

മാലിന്യം കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍
ക്രമനമ്പര്‍ പ്രദേശം
1 ഒളവറ
2 തൃക്കരിപ്പൂര്‍ റെയില്‍വെ പരിസരം
3 വെള്ളാപ്പ്