വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്,ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2016-17,2017-18,2018-19


ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2016-17

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2016-17

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-19

അറിയിപ്പ്

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഇന്‍ഫ‍ര്‍മേഷന്‍‍ കേരള മിഷന്റെ‍ ഐ എല്‍ ജി എം എസ് (ILGMS) സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ നടപ്പിലാക്കിയതിനാല്‍ ജനന –മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍, തിരുത്തല്‍ അപേക്ഷകള്‍ പ്രസ്തുത സൈറ്റ് മുഖേന നല്‍കേണ്ടതാണ്. സൈറ്റ് അഡ്രസ് - https://erp.lsgkerala.gov.in/ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വഴിയും അപേക്ഷ സമര്‍പിക്കാവുന്നതാണ്. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ പ്രസ്തുത സൈറ്റില്‍ നിന്ന് Quick Certificate link- ല്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

untitled1

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍‍ കേരള മിഷന്‍റെ ഐ എല്‍ ജി എം എസ് (ILGMS) സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ നടപ്പിലാക്കിയതിനാല്‍ ജനന –മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍, തിരുത്തല്‍ അപേക്ഷകള്‍ പ്രസ്തുത സൈറ്റ് മുഖേന നല്‍കേണ്ടതാണ്. സൈറ്റ് അഡ്രസ് - https://erp.lsgkerala.gov.in/ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വഴിയും അപേക്ഷ സമര്‍പിക്കാവുന്നതാണ്. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ പ്രസ്തുത സൈറ്റില്‍ നിന്ന് Quick Certificate link- ല്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്.


Contact US

Trikaripur Gramapanchayath
Trikaripur P O
Kasargod Dist
Kerala
Pin- 671310
PH: 0467-2210236
Mob:9496049670(President)
Mob:9496049671(Secretary)
Email:sectrikaripurgp@gmail.com
:klkstrigp.lsgd@kerala.gov.in
Facebook ID:https://www.facebook.com/trikaripur.gramapanchayat.5

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി- പട്ടികജാതി അഡീഷണല്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്


1.[പട്ടികജാതി വകുപ്പ് - തൃക്കരിപ്പൂര്‍-ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - അർഹരായ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിത കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2.പട്ടികജാതി വകുപ്പ് - തൃക്കരിപ്പൂര്‍-ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - അർഹരായ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിത കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2020-21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക


1.ഇടവിള കൃഷി (വാഴ)

2.കരഭൂമി കൃഷി

3.കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗ കൃഷി

4.ഗ്രോബാഗ് പച്ചക്കറി കൃഷി

5.തരിശ് ഭൂമി കൃഷി

6.ഫലവൃക്ഷതൈകളുടെ വ്യാപനം

7.മരച്ചീനി കൃഷി

8.ബയോഫ്ലോക്ക് പദ്ധതി

9.വീട്ടുവളപ്പിലെ മത്സ്യകൃഷി

10.മത്സ്യതൊഴിലാലികള്‍ക്ക് ഐസ്ബോക്സ്

11.മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍

12.തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവവളം

13. ജീവനി പച്ചക്കറി കൃഷിവ്യപനം

14.കാലിത്തീറ്റ വിതരണം

15. ആട് വളത്തല്‍

16. പോത്ത് വളര്‍ത്തല്‍

17. മുട്ടകോഴി വിതരണം

18. പാലിന് സബ്സിഡി നല്‍കല്‍

19.ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്കുളള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

20. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ഉപകരണം നല്‍കല്‍

21.പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മത്സര പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പരിശീലനം

22.പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തുടര്‍പഠനത്തിന് ലാപ്ടോപ്പ്

23.പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനധനസഹായം നല്‍കല്‍

24. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍

25.പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

26. പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

27.ഭവന പുനരുദ്ധാരണം എസ് സി

28.വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ എസ് സി

29. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി പട്ടികജാതി വിഭാഗം

30.വനിതാ ജെ എല്‍ ജികള്‍ക്ക് തൊഴില്‍സംരംഭം

31.വനിതാ ഘടകപദ്ധതി,വ്യക്തിഗത സംരംഭം

32.ജലജീവന്മിഷന് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോട് ചെയ്യാം.

1. വാര്‍ഡ് 1- പാര്‍ട്ട് 1

2.വാര്‍ഡ് 1- പാര്‍ട്ട് 2

3.വാര്‍ഡ് 2- പാര്‍ട്ട് 1

4.വാര്‍ഡ് 2- പാര്‍‍‍ട്ട് 2

5.വാര്‍ഡ് 3-പാര്‍ട്ട് 1

6.വാര്‍ഡ് 3- പാര്‍ട്ട് 2

7.വാര്‍ഡ് 4- പാര്‍ട്ട് 1

8.വാര്‍ഡ് 4- പാര്‍ട്ട് 2

9.വാര്‍ഡ് 5-പാര്‍ട്ട് 1

10.വാര്‍ഡ് 5- പാര്‍ട്ട് 2

11.വാര്‍ഡ് 6- പാര്‍ട്ട് 1

12.വാര്‍ഡ് 6-പാര്‍ട്ട് 2

13.വാര്‍ഡ് 7- പാര്‍ട്ട് 1

14.വാര്‍ഡ് 7- പാര്‍ട്ട് 2

15.വാര്‍ഡ് 8-പാര്‍‌ട്ട് 1

16.വാര്‍ഡ് 8- പാര്‍ട്ട് 2

17.വാര്‍ഡ് 9- പാര്‍ട്ട് 1

18.വാര്‍ഡ് 9- പാര്‍ട്ട് 2

19.വാര്‍ഡ് 10- പാര്‍‍ട്ട് 1

20.വാര്‍ഡ് 10-പാര്‍‍ട്ട് 2

21.വാര്‍ഡ് 11- പാര്‍ട്ട് 1

22.വാര്‍ഡ് 11-പാര്‍ട്ട് 2

23.വാര്‍ഡ് 12-പാര്‍ട്ട് 1

24.വാര്‍ഡ് 12-പാര്‍ട്ട് 2

25.വാര്‍ഡ് 13-പാര്‍ട്ട് 1

26.വാര്‍ഡ് 13-പാര്‍ട്ട് 2

27.വാര്‍ഡ് 14-പാര്‍ട്ട് 1

28.വാര്‍ഡ് 14-പാര്‍ട്ട് 2

29. വാര്‍ഡ് 15-പാര്‍ട്ട് 1

30. വാര്‍ഡ് 15-പാര്‍ട്ട് 2

31.വാര്‍ഡ് 16-പാര്‍ട്ട് 1

32.വാര്‍ഡ് 16 - പാര്‍ട്ട് 2

33.വാര്‍ഡ് 17-പാര്‍ട്ട് 1

34.വാര്‍ഡ് 17-പാര്‍ട്ട് 2

35.വാര്‍ഡ് 18- പാര്‍ട്ട് 1

36.വാര്‍ഡ് 18-പാര്‍ട്ട് 2

37.വാര്‍ഡ് 19-പാര്‍ട്ട് 1

38.വാര്‍ഡ് 19-പാര്‍ട്ട് 2

39.വാര്‍ഡ് 19-പാര്‍ട്ട് 3

40.വാര്‍ഡ് 20-പാര്‍ട്ട് 1

41. വാര്‍ഡ് 20- പാര്‍ട്ട് 2

42.വാര്‍ഡ് 21- പാര്‍ട്ട് 1

43.വാര്‍ഡ് 21-പാര്‍ട്ട് 2

2020 -021 വാര്‍ഷിക ബജറ്റ്


1. ബജറ്റ്

2.ബജറ്റ്

3.ബജറ്റ് പ്രസംഗം

TRIKARIPUR GRAMA PANCHAYAT COVID 19- COMMUNITY KITHCEN -BENEFICIARY LIST


തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലേലം പരസ്യം

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാന്റില്‍ നിന്നും 2020 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ 2021 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ ഫീസ് പരിക്കുന്നതിനും, തൃക്കരിപ്പൂര്‍ മത്സ്യ മാര്‍ക്കറ്റഇല്‍ നിന്നും, ഒളവറ മത്സ്യ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നും 2020 ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ 2021 മാര്‍ച്ച് 31 വരെയുള്ള ഫീസ് പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള കുത്തകാവകാശം 2020 മാര്‍ച്ച് 16-ാം തീയ്യതി തിങ്കളാഴ്ച 11 മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ വെച്ച് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു നല്‍കുന്നു.

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

1994 – ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍) ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് വോട്ടര്‍പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും ആയതിന്റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് പരിശോധനക്കായി ഓഫീസ് സമയത്ത് എന്റെ ഓഫീസിലും, വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും, താലൂക്ക് ഓഫീസിലും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും ലഭ്യമാണെന്ന് ഇതിനാല്‍ അറിയിക്കുന്നു. വോട്ടര്‍പട്ടിക തയ്യാറാക്കലിന്റെ യോഗ്യത തീയ്യതി 01/01/2020 ആണ്.

മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച യോഗ്യതാ തീയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദമോ, പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങള്‍ക്ക് ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ ഉണ്ടെങ്കില്‍, അത് 4,5,6,7 എന്നീ ഫാറങ്ങളില്‍ ഉചിതമായതില്‍ 14/02/2020 നോ അതിന് മുമ്പോ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ അവകാശവാദവും ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിനെ- തിരെയുള്ള ആക്ഷേപവും ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷയും ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഫോറം 5-ലുള്ള അപേക്ഷ നേരിട്ടോ തപാല്‍ മുഖേനയോ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥലം : തൃക്കരിപ്പൂര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ &സെക്രട്ടറി

തീയ്യതി :20/01/2020

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ-671310,

ഫോണ്‍ - 04672210236


കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണാന്‍ മുകളില്‍ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോട് ചെയ്യാം.