സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്


സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

1994 – ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍) ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് വോട്ടര്‍പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും ആയതിന്റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് പരിശോധനക്കായി ഓഫീസ് സമയത്ത് എന്റെ ഓഫീസിലും, വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും, താലൂക്ക് ഓഫീസിലും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും ലഭ്യമാണെന്ന് ഇതിനാല്‍ അറിയിക്കുന്നു. വോട്ടര്‍പട്ടിക തയ്യാറാക്കലിന്റെ യോഗ്യത തീയ്യതി 01/01/2020 ആണ്.
സ്ഥലം : തൃക്കരിപ്പൂര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ &സെക്രട്ടറി

തീയ്യതി :17/06/2020

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ-671310,

ഫോണ്‍ - 04672210236

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോട് ചെയ്യാം.

1. വാര്‍ഡ് 1- പാര്‍ട്ട് 1

2.വാര്‍ഡ് 1- പാര്‍ട്ട് 2

3.വാര്‍ഡ് 2- പാര്‍ട്ട് 1

4.വാര്‍ഡ് 2- പാര്‍‍‍ട്ട് 2

5.വാര്‍ഡ് 3-പാര്‍ട്ട് 1

6.വാര്‍ഡ് 3- പാര്‍ട്ട് 2

7.വാര്‍ഡ് 4- പാര്‍ട്ട് 1

8.വാര്‍ഡ് 4- പാര്‍ട്ട് 2

9.വാര്‍ഡ് 5-പാര്‍ട്ട് 1

10.വാര്‍ഡ് 5- പാര്‍ട്ട് 2

11.വാര്‍ഡ് 6- പാര്‍ട്ട് 1

12.വാര്‍ഡ് 6-പാര്‍ട്ട് 2

13.വാര്‍ഡ് 7- പാര്‍ട്ട് 1

14.വാര്‍ഡ് 7- പാര്‍ട്ട് 2

15.വാര്‍ഡ് 8-പാര്‍‌ട്ട് 1

16.വാര്‍ഡ് 8- പാര്‍ട്ട് 2

17.വാര്‍ഡ് 9- പാര്‍ട്ട് 1

18.വാര്‍ഡ് 9- പാര്‍ട്ട് 2

19.വാര്‍ഡ് 10- പാര്‍‍ട്ട് 1

20.വാര്‍ഡ് 10-പാര്‍‍ട്ട് 2

21.വാര്‍ഡ് 11- പാര്‍ട്ട് 1

22.വാര്‍ഡ് 11-പാര്‍ട്ട് 2

23.വാര്‍ഡ് 12-പാര്‍ട്ട് 1

24.വാര്‍ഡ് 12-പാര്‍ട്ട് 2

25.വാര്‍ഡ് 13-പാര്‍ട്ട് 1

26.വാര്‍ഡ് 13-പാര്‍ട്ട് 2

27.വാര്‍ഡ് 14-പാര്‍ട്ട് 1

28.വാര്‍ഡ് 14-പാര്‍ട്ട് 2

29. വാര്‍ഡ് 15-പാര്‍ട്ട് 1

30. വാര്‍ഡ് 15-പാര്‍ട്ട് 2

31.വാര്‍ഡ് 16-പാര്‍ട്ട് 1

32.വാര്‍ഡ് 16 - പാര്‍ട്ട് 2

33.വാര്‍ഡ് 17-പാര്‍ട്ട് 1

34.വാര്‍ഡ് 17-പാര്‍ട്ട് 2

35.വാര്‍ഡ് 18- പാര്‍ട്ട് 1

36.വാര്‍ഡ് 18-പാര്‍ട്ട് 2

37.വാര്‍ഡ് 19-പാര്‍ട്ട് 1

38.വാര്‍ഡ് 19-പാര്‍ട്ട് 2

39.വാര്‍ഡ് 20-പാര്‍ട്ട് 1

40. വാര്‍ഡ് 20- പാര്‍ട്ട് 2

41.വാര്‍ഡ് 21- പാര്‍ട്ട് 1

42.വാര്‍ഡ് 21-പാര്‍ട്ട് 2

2020 -021 വാര്‍ഷിക ബജറ്റ്


1. ബജറ്റ്

2.ബജറ്റ്

3.ബജറ്റ് പ്രസംഗം

TRIKARIPUR GRAMA PANCHAYAT COVID 19- COMMUNITY KITHCEN -BENEFICIARY LIST


തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലേലം പരസ്യം

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബസ് സ്റ്റാന്റില്‍ നിന്നും 2020 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ 2021 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ ഫീസ് പരിക്കുന്നതിനും, തൃക്കരിപ്പൂര്‍ മത്സ്യ മാര്‍ക്കറ്റഇല്‍ നിന്നും, ഒളവറ മത്സ്യ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നും 2020 ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ 2021 മാര്‍ച്ച് 31 വരെയുള്ള ഫീസ് പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള കുത്തകാവകാശം 2020 മാര്‍ച്ച് 16-ാം തീയ്യതി തിങ്കളാഴ്ച 11 മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ വെച്ച് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു നല്‍കുന്നു.

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

1994 – ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍) ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് വോട്ടര്‍പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും ആയതിന്റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് പരിശോധനക്കായി ഓഫീസ് സമയത്ത് എന്റെ ഓഫീസിലും, വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും, താലൂക്ക് ഓഫീസിലും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും ലഭ്യമാണെന്ന് ഇതിനാല്‍ അറിയിക്കുന്നു. വോട്ടര്‍പട്ടിക തയ്യാറാക്കലിന്റെ യോഗ്യത തീയ്യതി 01/01/2020 ആണ്.

മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച യോഗ്യതാ തീയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദമോ, പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതിനോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങള്‍ക്ക് ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ ഉണ്ടെങ്കില്‍, അത് 4,5,6,7 എന്നീ ഫാറങ്ങളില്‍ ഉചിതമായതില്‍ 14/02/2020 നോ അതിന് മുമ്പോ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ അവകാശവാദവും ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിനെ- തിരെയുള്ള ആക്ഷേപവും ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷയും ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഫോറം 5-ലുള്ള അപേക്ഷ നേരിട്ടോ തപാല്‍ മുഖേനയോ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥലം : തൃക്കരിപ്പൂര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ &സെക്രട്ടറി

തീയ്യതി :20/01/2020

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,

തൃക്കരിപ്പൂര്‍ പി.ഒ-671310,

ഫോണ്‍ - 04672210236


കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണാന്‍ മുകളില്‍ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോട് ചെയ്യാം.

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക


1.തെങ്ങ്കൃഷി ജൈവവളം(പ്രൊ. നമ്പര്‍ 17/20)

2.ഹരിത പഞ്ചായത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപനം (പ്രൊ. നമ്പര്‍ 18/20)

3. വീട്ടില്‍ ഒരു വാഴതോട്ടം (പ്രൊ. നമ്പര്‍ 19/20)

4.പാലുത്പാദന ഇന്സെ‍ന്റീവ് നല്കംല്‍ (പ്രൊ. നമ്പര്‍ 87/20)

5. സബ്സിഡി നിരക്കില്‍ കാലിതീറ്റ വിതരണം (പ്രൊ. നമ്പര്‍ 89/20)

6. താറാവ് വിതരണം ജനറല്‍ (പ്രൊ. നമ്പര്‍ 107/20)

7.താറാവ് വിതരണം പട്ടികജാതി (പ്രൊ. നമ്പര്‍ 108/20)

8.കുടുംബശ്രീ യൂണിററിന് സ്വയം തൊഴില്‍ ധനസഹായം (പ്രൊ. നമ്പര്‍ 100/20)

9.മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ഫര്‍ണിച്ചര്‍ നല്കല്‍ (പ്രൊ. നമ്പര്‍ 128/20)

10. മേല്ക്കൂര മാറ്റി പുതിയമേല്കൂര നിര്‍മ്മാണം ( പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക്) (പ്രൊ. നമ്പര്‍ 62/20)

11. പട്ടികജാതി വനിതകള്‍ക്ക് പായ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുളള തഴ വാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി നല്കല്‍ (പ്രൊ. നമ്പര്‍ 102/20)

12. പട്ടിജാതി വിഭാഗത്തില്‍പെട്ടവര്‍ക്ക് പി വി സി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് നല്കല്‍ (പ്രൊ. നമ്പര്‍ 93/20)

13. പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ നല്കല്‍ (പ്രൊ. നമ്പര്‍ 101/20)

14.പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് അനുവദിക്കല്‍

15.പട്ടികജാതി വനിതകള്‍ക്ക് മ്യൂറല്‍ പെയിന്റിഗ് പരിശീലനം

16.പട്ടികജാതി അംഗീകൃത തെയ്യം കലാകാരന്മാരുടെ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ആടയാഭരണങ്ങള്‍ അനുവദിക്കല്‍,പട്ടികജാതി അംഗീകൃത സംഘങ്ങള്‍ക്ക് വാദ്യോപകരണങ്ങള്‍ നല്കല്‍

17.തരിശ് നില കൃഷി വികസനം

18.ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് മുചക്രവാഹനം

2019-20 വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ്


1.തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക


1.ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

2.ഭൂരഹിതഭവനരഹിതര്‍

3.ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍ അപ്പീല്‍ പട്ടിക

4.ഭൂരഹിതഭവനരഹിതര്‍ അപ്പീല്‍ പട്ടിക

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക.1.2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - എസ് സി പഠനമുറി നിര്‍‍‍മ്മാണം

2.2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്

3.2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി -എസ് സി യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് ചെണ്ട

4.2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - എസ് സി കട്ടില്‍ വിതരണം

5.കാലിത്തീറ്റ വിതരണം 2018-2019

6.പാലിന് സബ്സിഡി 2018-2019

7.തെങ്ങ് കൃഷിക്ക് ജൈവ വളം 18-19

8.തെങ്ങ് മുറിച്ചുമാറ്റി പുതിയവ നടല്‍

9.ഹരിത പഞ്ചായത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപനം 18-19

10.പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്

11.ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്


12.ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ സംയോജിത പദ്ധതി -2018-19