ഭരണ സംവിധാനം

ക്രമനമ്പര്‍
1 കെ. യു കുഞ്ചപ്പ നായര്‍
2 പള്ളിക്കല്‍ അഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി
3 എം. എന്‍ അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍ ഹാജി
4 പൊഫ. കുഞ്ഞീര്യക്കുട്ടി
5 പൂങ്ങാടന്‍ അഹമ്മദ് കോയ
6 ഉള്ളാട്ട് റസിയ
7 എ. കെ. റഹീം
8 വി. വി അബു കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ്
9 വി പി അഹമ്മദ്കുട്ടിഹാജി