തുറവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കരിങ്കല്‍ ക്വാറികള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയിട്ടില്ല