പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്     

:

പട്ടണക്കാട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

19.18
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

18
 
ജനസംഖ്യ

:

25583
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

12549
സ്ത്രീകള്‍

:

13034
ജനസാന്ദ്രത

:

1334
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1039
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

93
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

90
Source : Census data 2001