വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

ward 1-1
ward 1-2
ward 2-1
ward 2-2
ward 3-1
ward 3-2
ward 4-1
ward 4-2
ward 5-1
ward 5-2
ward 6-1
ward 6-2
ward 7-1
ward 7-2
ward 8-1
ward 8-2
ward 9-1
ward 9-2
ward 10-1
ward 10-2
ward 11-1
ward 11-2
ward 12-1
ward 12-2
ward 13-1
ward 14-1
ward 14-2
ward 15-1
ward 15-2
ward 16-1
ward 16-2
ward 17-1
ward 17-2
ward 18-1
ward 18-2