അധിക ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

കയര്‍ പിരി യൂണിറ്റ്
ഗ്രോബാഗ്
കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗ വിതരണം
ലാപ്പ്ടോപ്പ്
മേല്‍ക്കൂര മാറ്റല്‍
പാലിന് സബ്സിഡി
പച്ചക്കറി കൃഷി ഗ്രൂപ്പ്
പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യക്തിഗതം
റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട്
എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി
തെങ്ങ് വെട്ടി മാറ്റല്‍
തുല്യതാ പരീക്ഷാ ഫീസിളവ്
തുണിസഞ്ചി നിര്‍മ്മാണം
കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍
വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭം