കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വാര്‍ഡ് 1-1
വാര്‍ഡ് 1-2
വാര്‍ഡ് 2-1
വാര്‍ഡ് 2-2
വാര്‍ഡ് 3-1
വാര്‍ഡ് 3-2
വാര്‍ഡ് 4-1
വാര്‍ഡ് 4-2
വാര്‍ഡ് 5-1
വാര്‍ഡ് 5-2
വാര്‍ഡ് 6-1
വാര്‍ഡ് 6-2
വാര്‍ഡ് 7-1
വാര്‍ഡ് 7-2
വാര്‍ഡ് 8-1
വാര്‍ഡ് 8-2
വാര്‍ഡ് 9-1
വാര്‍ഡ് 9-2
വാര്‍ഡ് 10-1
വാര്‍ഡ് 10-2
വാര്‍ഡ് 11-1
വാര്‍ഡ് 11-2
വാര്‍ഡ് 12-1
വാര്‍ഡ് 12-2
വാര്‍ഡ് 13
വാര്‍ഡ് 14-1
വാര്‍ഡ് 14-2
വാര്‍ഡ് 15-1
വാര്‍ഡ് 15-2
വാര്‍ഡ് 16-1
വാര്‍ഡ് 16-2
വാര്‍ഡ് 17-1
വാര്‍ഡ് 17-2
വാര്‍ഡ് 18-1
വാര്‍ഡ് 18-2