ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ward-1
ward-2
ward-3
ward-4
ward-5
ward-6
ward-7
ward-8
ward-9
ward-10
ward-11
ward-12
ward-13
ward-14
ward-15
ward-16
ward-17
ward-18

ലേല/ക്വൊട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ലേല/ക്വൊട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച് 2018-19

ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച് 2018-19

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18 അധിക ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

അധിക ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി

ഭവന രഹിതരുടെ പട്ടിക
ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ പട്ടിക

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകള്‍ 2017-18

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകള്‍ സംബന്ധിച്ച്

ഡി ആന്റ് ഒ ലൈസന്‍സ് 2017-18

ലൈസന്‍സ് 2017-18

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ തപാല്‍ മേല്‍വിലാസം

തുറവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തുറവൂര്‍ തെക്ക്.പി.ഒ
പിന്‍കോഡ് - 688532
ഓഫീസ് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ :- 0478-2562254
സി.യു.ജി ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍:- പ്രസിഡന്റ് - 9496043622
സെക്രട്ടറി - 9496043623
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം:-thuravurgp@gmail.com

കെട്ടിട നികുതി സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

അറിയിപ്പ്

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ - അറിയിപ്പ്

പെന്‍ഷന്‍ - അറിയിപ്പ്

Older Entries »