വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-19

balancesheet-2018-19
cash-flow-statement-2018-19
income-expenditure-2018-19
receipt-payment-2018-19
trial-balance-2018-19

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

ബാലന്‍സ് ഷീറ്റ് 2017-18
കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2017-18
ഇന്‍കം എക്സ്പന്‍ഡിച്ചര്‍ 2017-18
രസീപ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് 2017-18
ട്രയല്‍ ബാലന്‍സ് 2017-18

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18-audit-report
2018-19-audit-report

വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

ward 1-1
ward 1-2
ward 2-1
ward 2-2
ward 3-1
ward 3-2
ward 4-1
ward 4-2
ward 5-1
ward 5-2
ward 6-1
ward 6-2
ward 7-1
ward 7-2
ward 8-1
ward 8-2
ward 9-1
ward 9-2
ward 10-1
ward 10-2
ward 11-1
ward 11-2
ward 12-1
ward 12-2
ward 13-1
ward 14-1
ward 14-2
ward 15-1
ward 15-2
ward 16-1
ward 16-2
ward 17-1
ward 17-2
ward 18-1
ward 18-2

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-20

വാര്‍ഡ് 1
വാര്‍ഡ് 2
വാര്‍ഡ് 3
വാര്‍ഡ് 4
വാര്‍ഡ് 5
വാര്‍ഡ് 6
വാര്‍ഡ് 7
വാര്‍ഡ് 8
വാര്‍ഡ് 9
വാര്‍ഡ് 10
വാര്‍ഡ് 11
വാര്‍ഡ് 12
വാര്‍ഡ് 13
വാര്‍ഡ് 14
വാര്‍ഡ് 15
വാര്‍ഡ് 16
വാര്‍ഡ് 17
വാര്‍ഡ് 18

അധിക ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

കയര്‍ പിരി യൂണിറ്റ്
ഗ്രോബാഗ്
കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗ വിതരണം
ലാപ്പ്ടോപ്പ്
മേല്‍ക്കൂര മാറ്റല്‍
പാലിന് സബ്സിഡി
പച്ചക്കറി കൃഷി ഗ്രൂപ്പ്
പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യക്തിഗതം
റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട്
എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി
തെങ്ങ് വെട്ടി മാറ്റല്‍
തുല്യതാ പരീക്ഷാ ഫീസിളവ്
തുണിസഞ്ചി നിര്‍മ്മാണം
കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍
വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ സംരംഭം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ward-1
ward-2
ward-3
ward-4
ward-5
ward-6
ward-7
ward-8
ward-9
ward-10
ward-11
ward-12
ward-13
ward-14
ward-15
ward-16
ward-17
ward-18

ലേല/ക്വൊട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ലേല/ക്വൊട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച് 2018-19

ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച് 2018-19

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18 അധിക ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

അധിക ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

Older Entries »