കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി സൌജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍
വഴി സൌജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഇലക്ഷന്‍ വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

ഇലക്ഷന്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

പൌരവകാശരേഖ

പൌരവകാശ രേഖ

2019-20 ANNUAL PLAN

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്

2019-20 ഗ്രാമസഭ

വാര്‍ഷിക ബജറ്റ് 2017-18

വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

ശുചിത്വ ഗ്രാമം സുന്ദര ഗ്രാമം

report1

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് 2017-18

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പഞ്ചായത്ത് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

വിവരവകാശനിയമം 2005-വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റില് പ്ര‍സിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വിവരാവകാശ വകുപ്പ് 6(3) പ്രകാരം അപേക്ഷ കൈമാറുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്പഷ്ടീകരണം

സെക്ഷന്‍ 4 പ്രകാരം പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

tender

Older Entries »