പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് - റിപ്പോര്‍ട്ട്

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് - റിപ്പോര്‍ട്ട്

ലേല പരസ്യം

ലേല പരസ്യം 1

ലേല പരസ്യം2

ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്

ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്

2015-16 വര്‍ഷത്തെ ജില്ലയിലെ മികച്ച ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി തുമ്പമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ 2015-16 വര്‍ഷം മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ചവെച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതിന് ലഭിച്ച സ്വരാജ് ട്രോഫിയും പ്രശംസാപത്രവും കണ്ണൂരില്‍വച്ച് നടന്ന പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷ ചടങ്ങില്‍തുറമുഖം, പുരാവസ്തു, മ്യൂസിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. രാമചന്ദ്രന്‍കടന്നപ്പള്ളി, കണ്ണൂര്‍ എം.പി പി.കെ ശ്രീമതി ടീച്ചര്‍എന്നിവരില്‍നിന്നും തുമ്പമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. സഖറിയാ വര്‍ഗ്ഗീസ്, സെക്രട്ടറി പി.ജെ രാജേഷ് കുമാര്‍എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ 2015-16 വര്‍ഷം മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ചവെച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതിന് ലഭിച്ച സ്വരാജ് ട്രോഫിയും പ്രശംസാപത്രവും കണ്ണൂരില്‍വച്ച് നടന്ന പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷ ചടങ്ങില്‍തുറമുഖം, പുരാവസ്തു, മ്യൂസിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. രാമചന്ദ്രന്‍കടന്നപ്പള്ളി, കണ്ണൂര്‍ എം.പി പി.കെ ശ്രീമതി ടീച്ചര്‍എന്നിവരില്‍നിന്നും തുമ്പമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. സഖറിയാ വര്‍ഗ്ഗീസ്, സെക്രട്ടറി പി.ജെ രാജേഷ് കുമാര്‍എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

തുമ്പമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്‍(ദ്വൈവാര പരിപാടി) സംഘടിപ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട്

tscptscp_00011-12215cleaning-programme-5cleaning-programme-6gandhijayanthinss-cleaning-programme-3nss-cleaning-programme-31nss1-cleaning-programmegandhijayanthi-1gandhijayanthi-2gandhijayanthi-3gandhijayanthi-4gandhijayanthi-5photos-1photos-2

2014-15 വര്‍ഷത്തെ ജില്ലയിലെ മികച്ച ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി തുമ്പമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു.

SwarajTrophy

വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015 (കരട്)

ഫോറം-3 നോട്ടീസ്

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകള്‍
01-മുട്ടം വടക്ക്
02-മുട്ടം കിഴക്ക്
03-നടുവിലേമുറി വടക്ക്
04-മാമ്പിലാലി വടക്ക്
05-മാമ്പിലാലി തെക്ക്
06-വയലിനുംപടിഞ്ഞാറ് വടക്ക്
07-വിജയപുരം കിഴക്ക്
08-നടുവിലേമുറി കിഴക്ക്
09-തുമ്പമണ്‍
10-വിജയപുരം
11- മുട്ടം തെക്ക്
12-മുട്ടം
13-മുട്ടം പടിഞ്ഞാറ്

D&O ലൈസന്‍സ് 2013-14

D&O licence of Thumpamon Grama Panchayat for the Year 2013-14

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2013-14

1.പച്ചക്കറി കൃഷിയ്ക്ക് വിത്ത് ലഭ്യമാക്കല്‍

2.വ്യക്തിഗത മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്

3.ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഹോട്ടലുകള്‍ക്ക് (പൊതുവിഭാഗം)

4.മത്സ്യ തീറ്റ ലഭ്യമാക്കല്‍(പൊതു വിഭാഗം)

5.വികലാംഗകുട്ടിക്കള്‍ക്ക് പഠന സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (പൊതു വിഭാഗം)

6.തുമ്പമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടം കോളനി വീട് മെയിന്റനന്‍സ് (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

7.കുടിവെള്ള കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

8.പട്ടികജാതി പെണ്‍ക്കുട്ടികള്‍ക്ക് വിവാഹധന സഹായം (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

9.പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഗാര്‍ഹിക പൈപ്പ് ലൈന്‍ (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

10.വൃദ്ധജനങ്ങള്‍ക്ക് കമ്പിളി , ഫള്സ്ക്ക് , കൊതുക് വല(പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

11.കാലിതൊഴുത്ത് നിര്‍മ്മാണം (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

Application invited for the post of Technical Assistant

application for the post of Technical Assistant Continue Reading »

Older Entries »