തുമ്പമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്‍(ദ്വൈവാര പരിപാടി) സംഘടിപ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട്

tscptscp_00011-12215cleaning-programme-5cleaning-programme-6gandhijayanthinss-cleaning-programme-3nss-cleaning-programme-31nss1-cleaning-programmegandhijayanthi-1gandhijayanthi-2gandhijayanthi-3gandhijayanthi-4gandhijayanthi-5photos-1photos-2

2014-15 വര്‍ഷത്തെ ജില്ലയിലെ മികച്ച ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി തുമ്പമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു.

SwarajTrophy

വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015 (കരട്)

ഫോറം-3 നോട്ടീസ്

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകള്‍
01-മുട്ടം വടക്ക്
02-മുട്ടം കിഴക്ക്
03-നടുവിലേമുറി വടക്ക്
04-മാമ്പിലാലി വടക്ക്
05-മാമ്പിലാലി തെക്ക്
06-വയലിനുംപടിഞ്ഞാറ് വടക്ക്
07-വിജയപുരം കിഴക്ക്
08-നടുവിലേമുറി കിഴക്ക്
09-തുമ്പമണ്‍
10-വിജയപുരം
11- മുട്ടം തെക്ക്
12-മുട്ടം
13-മുട്ടം പടിഞ്ഞാറ്

D&O ലൈസന്‍സ് 2013-14

D&O licence of Thumpamon Grama Panchayat for the Year 2013-14

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2013-14

1.പച്ചക്കറി കൃഷിയ്ക്ക് വിത്ത് ലഭ്യമാക്കല്‍

2.വ്യക്തിഗത മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്

3.ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഹോട്ടലുകള്‍ക്ക് (പൊതുവിഭാഗം)

4.മത്സ്യ തീറ്റ ലഭ്യമാക്കല്‍(പൊതു വിഭാഗം)

5.വികലാംഗകുട്ടിക്കള്‍ക്ക് പഠന സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (പൊതു വിഭാഗം)

6.തുമ്പമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടം കോളനി വീട് മെയിന്റനന്‍സ് (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

7.കുടിവെള്ള കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

8.പട്ടികജാതി പെണ്‍ക്കുട്ടികള്‍ക്ക് വിവാഹധന സഹായം (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

9.പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഗാര്‍ഹിക പൈപ്പ് ലൈന്‍ (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

10.വൃദ്ധജനങ്ങള്‍ക്ക് കമ്പിളി , ഫള്സ്ക്ക് , കൊതുക് വല(പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

11.കാലിതൊഴുത്ത് നിര്‍മ്മാണം (പട്ടികജാതി വിഭാഗം)

Application invited for the post of Technical Assistant

application for the post of Technical Assistant Continue Reading »

സമ്പൂര്‍ണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷന്‍ പ്രഖ്യാപനം

കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ  ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമവും മെച്ചപ്പെട്ടതുമാക്കാന്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്റെ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന എല്ലാ ഇ-ഗവേണന്‍സ് സേവനങ്ങളും ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് തുമ്പമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂര്‍ണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷന്‍ എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സമ്പൂര്‍ണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷന്‍  പ്രഖ്യാപനം 22 ജൂണ്‍ 2012 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ബഹു. പഞ്ചായത്ത് – സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ്  മന്ത്രി ഡോ. എം.കെ. മുനീര്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഉദാത്തമാതൃകയായ കുടുംബശ്രീയുടെ 14-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും തദവസരത്തില്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കപ്പെട്ടു.

തുമ്പമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഇ-ഗവേണന്‍സ് സേവനങ്ങള്‍

 • www.cr.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ നിന്നും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനന-മരണ വിവാഹ  സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഡൌണ്‍ ലോഡു ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിയമപരമായ രേഖയായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 • www.cr.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പൊതു വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ഓണ്‍ ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇ-ഫയലിംഗ് ലഭ്യമാണ്.
 • www.tax.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട വസ്തുനികുതി (കെട്ടിട നികുതി) ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണില്‍ നിന്നും അടയ്ക്കുന്നതിന് ഇ-പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം ലഭ്യമാണ്. നികുതി ദായകര്‍ക്ക് നികുതി വിവരങ്ങളും ഈ സൈറ്റില്‍ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്.
 • കമ്പ്യൂട്ടര്‍വല്‍കൃത അക്രൂവല്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഡബിള്‍ എന്ട്രി അക്കൌണ്ടിംഗ് സംവിധാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു.
 • 2010-2011 പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിക്കാലത്തെ  പ്രോജക്ടുകളുടെ വകയിരുത്തല്‍, ചെലവുവിവരങ്ങള്‍ എന്നിവ www.plan.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.
 • 5 വ്യത്യസ്തമായ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷപെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരസഞ്ചയം www.welfarepension.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാണ്.
 • പൊതുജനങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ഫയലുകളുടെ സ്ഥിതി, പെന്‍ഷന്‍ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്‍, കെട്ടിട നികുതി എന്നിവ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുവാന്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടച്ച് സ്ക്രീന്‍ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Total Computerisation Inauguration by Dr M K Muneer

Total Computerisation Inauguration by Dr M K Muneer

  ജനപ്രതിനിധികള്‍

  പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

  എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

  ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. കാര്‍ഷിക ജോലികള്‍ക്കും തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിക്കും തൊഴിലാളികളെ കൃത്യമായി ബാങ്ക് നല്‍കും. അയല്‍ക്കൂട്ടംതല തൊഴില്‍ ടീമുകളും വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളും ഈ സംവിധാനത്തിലുണ്ടാകും. വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ തൊഴിലുകളുടെ കണക്കെടുത്ത് തരം തിരിക്കുക, തൊഴില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, തൊഴില്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുക, തൊഴിലുപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുക, തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സമ്പാദ്യ സംവിധാനം, തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയവ ബാങ്കിന്റെ ചുമതലയാണ്. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ചികിത്സാ സഹായം, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷ എന്നിവയും ബാങ്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തും. വിത്തും വളവും ശേഖരിച്ച് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കുക, ചെലവു കുറഞ്ഞ നിര്‍മ്മാണ രീതികളില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുക, ലേബര്‍ ടീമുകള്‍ക്ക് യൂണിഫോമും ബാഡ്ജും നല്‍കുക തുടങ്ങിയവയും ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കും. സമീപ വാസികളായ 10 മുതല്‍ 20 വരെ തൊഴിലാളികള്‍ ചേരുന്നതാണ് തൊഴില്‍ ടീം. വാര്‍ഡു തലത്തിലാണ് തൊഴില്‍ സമിതി രൂപീകരിക്കുക. വാര്‍ഡുതല തൊഴില്‍ സമിതികളുടെ  ഉപരി സംവിധാനമാണ് തൊഴില്‍ ബാങ്ക്. തൊഴിലുറപ്പിനു പുറമെയുള്ള പണികള്‍ക്കും തൊഴിലാളികളെ ബാങ്ക് നല്‍കും.