2020 പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

https://drive.google.com/drive/folders/1kPSs8kpeDGuabbSTc7lLYMbPdGVC4Gcq?usp=sharing

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്

ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം ഫലപ്രദമായു കാര്യക്ഷമമായും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിലവില്‍ ഉളളതും പുതുതായി ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്‍ഡ് തിരിച്ച ലിസ്റ്റ്

ലിസ്റ്റ് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2016-17 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

1. പട്ടികജാതി യുവതികള്‍ക്ക് വിവാഹധനസഹായം

2. പട്ടികജാതി ഭവനപുനരുദ്ധാരണം

3. ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം

4. ഭവനപുനരുദ്ധാരണം (ജനറല്‍)

5. തുറസായ കിണര്‍ ശുചിത്വ കിണറാക്കല്‍

6. എസ്.സി യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് ടാക്സികാര്‍, പിക്അപ് വാന്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം

7. മഴവെള്ളസംഭരണി

8. പ്രൊഫണല്‍ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ധനസഹായം

9. ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്

10. തെങ്ങ്കൃഷി

11. വാഴകൃഷി

12. പച്ചക്കറി കൃഷി

13. നെല്‍കൃഷി

14. പശുവളര്‍ത്തല്‍

15. ആട് വളര്‍ത്തല്‍

16. കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

17. മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

ജനപ്രതിനിധികള്‍