തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ പേര് , തസ്തിക വേതനം

NAME ,DESIGNATION ,SALARY

ജനകീയാസൂത്രണം 2019-20 അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതി,വിവിധ ധന സഹായ പദ്ധതികള്‍,ഫണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങള്‍,മറ്റു വിവരങ്ങള്‍

ALL PROJECTS 2019-20

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും അനുമതി നല്‍കിയ കരിങ്കല്‍ ക്വാറികളുടെ പട്ടിക

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും അനുമതി നല്‍കിയ കരിങ്കല്‍ ക്വാറികളുടെ പട്ടിക

പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്‍ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന് നല്‍കിയിട്ടുള്ള വകുപ്പ് തല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍/മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍

പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്‍ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന് നല്‍കിയിട്ടുള്ള വകുപ്പ് തല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍/മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വാര്‍ഷിക ബജറ്റിലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍

വാര്‍ഷിക ബജറ്റിലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്ത്തനവ്യങ്ങളും

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്ത്തനവ്യങ്ങളും

പഞ്ചായത്ത്‌ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

DRAFT VOTERS LIST

ടെണ്ടര്‍/ റീടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു

https://meeting.lsgkerala.gov.in/MeetingDone.aspx

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

BENEFIARY LIST OF WARD 1

BENEFIARY LIST OF WARD 2

BENEFIARY LIST OF WARD 3

BENEFIARY LIST OF WARD 4

BENEFIARY LIST OF WARD 5

BENEFIARY LIST OF WARD 6

BENEFIARY LIST OF WARD 7

BENEFIARY LIST OF WARD 8

BENEFIARY LIST OF WARD 9

BENEFIARY LIST OF WARD 10

BENEFIARY LIST OF WARD 11

BENEFIARY LIST OF WARD 12

BENEFIARY LIST OF WARD 13

BENEFIARY LIST OF WARD 14

BENEFIARY LIST OF WARD 15

BENEFIARY LIST OF WARD 16

BENEFIARY LIST OF WARD 17

Older Entries »