പഞ്ചായത്ത്‌ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

DRAFT VOTERS LIST

ടെണ്ടര്‍/ റീടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു

https://meeting.lsgkerala.gov.in/MeetingDone.aspx

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

BENEFIARY LIST OF WARD 1

BENEFIARY LIST OF WARD 2

BENEFIARY LIST OF WARD 3

BENEFIARY LIST OF WARD 4

BENEFIARY LIST OF WARD 5

BENEFIARY LIST OF WARD 6

BENEFIARY LIST OF WARD 7

BENEFIARY LIST OF WARD 8

BENEFIARY LIST OF WARD 9

BENEFIARY LIST OF WARD 10

BENEFIARY LIST OF WARD 11

BENEFIARY LIST OF WARD 12

BENEFIARY LIST OF WARD 13

BENEFIARY LIST OF WARD 14

BENEFIARY LIST OF WARD 15

BENEFIARY LIST OF WARD 16

BENEFIARY LIST OF WARD 17

MGNREGS, MATERIAL SUPPLY LIST - 2018-2019

Material Supply List

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പഞ്ചായത്ത്തല വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

8/2019

9/2019

10/2019

15/2019

19/2019

20/2019

25/2019

26/2019

29/2019

30/2019

31/2019

38/2019

58/2019

62/2019

68/2019

78/2019

80/2019

81/2019

146/2019

Cot/2019

block-panchayat

block-panchayat-1

block-panchayat-2

block-panchayat-3

block-panchayat-4

block-panchayat-5

block-panchayat-6

DISTRICT PANCHAYAT 85

DISTRICT PANCHAYAT 86

DISTRICT PANCHAYAT 182

DISTRICT PANCHAYAT 186

DISTRICT PANCHAYAT 190

DISTRICT PANCHAYAT 195

DISTRICT PANCHAYAT 362

2017-18 ടെണ്ടറുകള്‍

ASSISTANT ENGINEER

_TENDERASSISTANT SECRETARY

MGNREGS TENDER

മഹാത്മാ ഗാന്ധീ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 2017-18 - ടെണ്ടര്‍ - നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

tender-word-mgnregs-final

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 15.01.2018 ലെ യോഗ നടപടി തീരുമാനങ്ങള്‍

15.01.2018

ഇ ടെണ്ട.ര്‍ പരസ്യം - S0195/18 തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്െ ആഫീസ് സമുച്ചയം എന്ന പദ്ധതിക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ഇ ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

NIT _WORLD BANK

ലൈഫ് അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂ രഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

Older Entries »