തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പഞ്ചായത്ത്തല വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

8/2019

9/2019

10/2019

15/2019

19/2019

20/2019

25/2019

26/2019

29/2019

30/2019

31/2019

38/2019

58/2019

62/2019

68/2019

78/2019

80/2019

81/2019

146/2019

Cot/2019

block-panchayat

block-panchayat-1

block-panchayat-2

block-panchayat-3

block-panchayat-4

block-panchayat-5

block-panchayat-6

DISTRICT PANCHAYAT 85

DISTRICT PANCHAYAT 86

DISTRICT PANCHAYAT 182

DISTRICT PANCHAYAT 186

DISTRICT PANCHAYAT 190

DISTRICT PANCHAYAT 195

DISTRICT PANCHAYAT 362

2017-18 ടെണ്ടറുകള്‍

ASSISTANT ENGINEER

_TENDERASSISTANT SECRETARY

MGNREGS TENDER

മഹാത്മാ ഗാന്ധീ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 2017-18 - ടെണ്ടര്‍ - നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

tender-word-mgnregs-final

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 15.01.2018 ലെ യോഗ നടപടി തീരുമാനങ്ങള്‍

15.01.2018

ഇ ടെണ്ട.ര്‍ പരസ്യം - S0195/18 തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക്െ ആഫീസ് സമുച്ചയം എന്ന പദ്ധതിക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ഇ ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

NIT _WORLD BANK

ലൈഫ് അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂ രഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളും ,കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകളും ,കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക മേല്‍വിലാസം

ഔദ്യോഗിക മേല്‍ വിലാസം ,ഫോണ്‍ നമ്പര്‍

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കൃഷി - ഇടവിള കിറ്റ്

കൃഷി - ഇഞ്ചി മഞ്ഞള്‍ കൃഷി

കൃഷി - പച്ചക്കറി കൃഷി ടെറസിലും മുറ്റത്തും

തെങ്ങ് കൃഷി പരിപാലനം

ഉള്‍നാടന്‍ മത്സ്യ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നീട്ടുവല

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന് സബ്സിഡി

തെര്‍മോ കോള്‍ വള്ളം വല

പട്ടിക ജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്‌

മത്സ്യ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഡിങ്കിയും വലയും

മത്സ്യ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മത്സ്യബന്ധന വല

വനിതകള്‍ക്ക് റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട്

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി - കരട് ഗുണ ഭോക്തൃ പട്ടിക - അപ്പീല്‍ 2

ഭൂ രഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭവന രഹിതര്‍

Older Entries »