പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കൊല്ലം
ബ്ളോക്ക്

:

അഞ്ചാലുംമൂട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

18.39ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

16

ജനസംഖ്യ

:

23122
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11358
സ്ത്രീകള്‍

:

11764
ജനസാന്ദ്രത

:

1257
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1036
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

89.95
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

94.24
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

85.96
Source : Census data 2001