മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്നു വാങ്ങൽ- ടെണ്ടർ മാറ്റി വെയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

2018-19 വാർഷിക പദ്ധതി പ്രകാരം വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മൃഗാശുപത്രിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങൽ എന്ന് പദ്ധതിയുടെ 31/08/2018ൽ നടത്താനിരുന്ന ടെണ്ടർ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ മാറ്റി വെച്ച വിവരം അറിയിക്കുന്നു. (G83319/2018)

2018-19 വാർഷിക പദ്ധതി- ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

new_icon_flashinganimated-arrow-image-0032 2018-19 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി(LIFE) -അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

new_icon_flashinganimated-arrow-image-0032 ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ

animated-arrow-image-0032 ലൈഫ് മിഷന്‍ - ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

2017-18 വാർഷിക പദ്ധതി - ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

animated-arrow-image-0032ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

Staff Details

to view details

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി(LIFE) -1ാം അപ്പീലിന് ശേഷം കൂട്ടിചേർത്ത കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി(LIFE) - കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരണം

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2014-15

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2013-14

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2012-13

Older Entries »