ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

എസ് റ്റി വീട് റിപ്പയര്‍

എസ് സി വനിതകള്‍ക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭം

എസ് സി വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നല്‍കല്‍

നെല്‍കൃഷി കൂലിച്ചിലവ്

നെല്‍കൃഷി വികസനം

പച്ചക്കറി കൃഷി ജൈവവളം

പച്ചക്കറികൃഷി മണ്‍ചട്ടിയില്‍

പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് കൂലിച്ചിലവ്

പത്താംക്ലാസ്സ് തുല്യത

പ്ലസ്റ്റു തുല്യത

പെണ്ണാട് വിതരണം

ബക്കറ്റ് കമ്പോറ്റ്

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങല്‍

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് ജനറല്‍

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് എസ് സി

മുച്ചക്ര വാഹനം നല്‍കല്‍

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം

മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്

വനിതകള്‍ക്ക് ആട്

വനിതകള്‍ക്ക് വ്യക്തിഗത സംരംഭത്തിന് ആസ്തികള്‍

വ്യക്തിഗത സംരംഭങ്ങള്‍

വാഴകൃഷി വികസനം

വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (എസ് സി )

എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും

വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി - മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

ജനുവരി 2019
ഫെബ്രുവരി 2019

8 ഫെബ്രുവരി 2019

5 മാര്‍ച്ച് 2019

2 ഏപ്രില്‍ 2019

25 ഏപ്രില്‍ 2019

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി - മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

24 ജനുവരി 2019

30 ജനുവരി 2019

ഫെബ്രുവരി 2019

25 ഫെബ്രുവരി 2019

5 മാര്‍‌ച്ച് 2019

3 ഏപ്രില്‍ 2019

2 മെയ് 2019

30 മെയ് 2019

ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി - മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

ജനുവരി 2019

05 ഫെബ്രുവരി 2019

5 മാര്‍ച്ച് 2019

5 ഏപ്രില്‍ 2019

6 മെയ് 2019

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി - മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

ജനുവരി 2019

05 ഫെബ്രുവരി 2019

14 ഫെബ്രുവരി 2019

5 മാര്‍ച്ച് 2019

29 മാര്‍ച്ച് 2019

9 ഏപ്രില്‍ 2019

6 മെയ് 2019

10 ജൂണ്‍ 2019