വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി - മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

ജനുവരി 2019
ഫെബ്രുവരി 2019

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി - മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

24 ജനുവരി 2019

30 ജനുവരി 2019

ഫെബ്രുവരി 2019

ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി - മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

ജനുവരി 2019

05 ഫെബ്രുവരി 2019

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി - മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

ജനുവരി 2019

05 ഫെബ്രുവരി 2019

14 ഫെബ്രുവരി 2019

Beneficiary 2018-19

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് എസ് സി

വാഴകൃഷി

വാദ്യോപകരണം എസ് സി

മേശയും കസേരയും

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ഉപകരണം

ഫല വൃക്ഷ തൈ വിതരണം

പച്ചക്കറിതൈകള്‍ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്‍ക്ക്

പച്ചക്കറികൃഷി ജൈവവളം

പച്ചക്കറികൃഷി കൂലിച്ചിലവ്

പച്ചക്കറി കൃഷി മണ്‍ചട്ടിയില്‍

നെല്‍കൃഷി വികസനം

നെല്‍കൃഷി കൂലിച്ചിലവ്

തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍

കുടിവെള്ള ടാങ്ക് എസ് സി

ക്ഷീക കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

എസ് സി വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍

എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

എസ് സി വനിതകള്‍ക്ക് മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍

എസ് സി വനിത ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭം

എസ് സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

എസ് സി പുതിയകിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം