പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

 കൊല്ലം
ബ്ളോക്ക്     

:

അഞ്ചാലുംമൂട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

14.85ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

22

 
ജനസംഖ്യ

:

35859
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

17692
സ്ത്രീകള്‍

:

18167
ജനസാന്ദ്രത

:

2415
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1061
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

91.69
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

95.15
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

88.35
Source : Census data 2001