_മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അക്രഡിറ്റഡ് എന്‍ജിനിയറുടെ  നിയമനം -വാല്‍ക്ക്-ഇന്‍ ഇന്‍റര്‍ വ്യൂ

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020 കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

https://drive.google.com/drive/folders/16U4IbInJjcPOy1bcJv1bZdb7h_5XUHQ9?usp=sharing

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 1994 കേരളപഞയത്ത് രാജ് നിയമം വകുപ്പ് 220(ബി) ബാധകമാക്കിയ റോഡുകളുടെ വിഞ്ജാപനം

img_20191127_0002

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 220(B) കരട് വിജ്ഞാപനം

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 220(B) കരട് വിജ്ഞാപനം notification

QUATATION NOTICE

quatition Notce

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചയത്ത് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചയത്ത് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 209-20

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

thodiyoor-grama-gunafokthr-l11

Details of RTI

State Public Information Officer_ Suma A(Secretary)_9496041715_04762660276

Assistant State  Public Information Officer -Gopakumar K G (Jr superintendent)-9446796582- 04762660276

Appellate authority -N ManuBhai  (Deputy Director)-04742794961

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

al_2017-2018_100

balancesheetschedule-09538167194726547

cash_flow-0028517204341651725

ie_2017-2018_100

income_and_expschedules-020592989798030648

receipt_and_pymtschedules-038883475942821255

rp_2017-2018_100

trial_balance-05029406741413558

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജിവനക്കാരുടെ പേര് ഔദ്യാഗിക പദവി വേതനവിവരങ്ങള്‍

staffdetails2