തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

thodiyoor-grama-gunafokthr-l11

Details of RTI

State Public Information Officer_ Suma A(Secretary)_9496041715_04762660276

Assistant State  Public Information Officer -Gopakumar K G (Jr superintendent)-9446796582- 04762660276

Appellate authority -N ManuBhai  (Deputy Director)-04742794961

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

al_2017-2018_100

balancesheetschedule-09538167194726547

cash_flow-0028517204341651725

ie_2017-2018_100

income_and_expschedules-020592989798030648

receipt_and_pymtschedules-038883475942821255

rp_2017-2018_100

trial_balance-05029406741413558

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജിവനക്കാരുടെ പേര് ഔദ്യാഗിക പദവി വേതനവിവരങ്ങള്‍

staffdetails2

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്-ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഗുണഭോക്ത്യലിസ്റ്റ് -ബ്ലോക്ക്

ഗുണഭോക്ത്യലിസ്റ്റ് -ബ്ലോക്ക്

ഗുണഭോക്ത്യലിസ്റ്റ് 2017–18

thodiyoor-grama-gunafokthr-list-2017-18

ലൈഫ് ലിസ്റ്റ്

  1. life-ഭൂരഹിതഭവനരഹിതര്‍ list
  2. life ഭവനരഹിതര്‍ list-2
  3. life-ഒഴിവാക്കിയവര്‍-ലിസ്റ്റ്

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ലൈഫ് മിഷന്‍ ലിസ്റ്റ്

list-4-bhavana-rahitha-list-1-malayalam6

thodiyoorlist-bhoorahitha-bhavana-rahitha-list6

തൊടിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ 2018-19

report141