2016/17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പൊതുയോഗം 02.07.2016 ന് 10.00 മണി മുതല്‍ കൊച്ചുപറക്കോട്ടുകാവ് ഭഗവതി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നു. എല്ലാ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക

വാര്‍ഡ്  1  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  1  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  2  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  2  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  3  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  3  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  4  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  4  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  5  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  5  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  6  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  6  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  7  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  7  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  8  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  8  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  9  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  9  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  10  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  10  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  11  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  11  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  12  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  12  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  13  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  13  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  14  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  14  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  15  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  15  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  16  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  16  ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ്  17  ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ്  17  ഭാഗം 2

2015 ലെ വാര്‍ഡുകളുടെ സംവരണ വിവരങ്ങള്‍

25.9.2015 ന് കളക്ട്രേറ്റില്‍ വെച്ച് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ നിശ്ചയിച്ച സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ 2015

Ward
No

Name

Status

1

Kuthampully

General

2

Parakkottupadam

General

3

Kayarampara

Vanita

4

Koodaramkunnu

General

5

Pampadi

General

6

Kollakkal

Vanita

7

Maleshamangalam

SC - General

8

Kizhakkummury

General

9

Pattiparambu

Vanita

10

Oralassery

Vanita

11

Palakkaparambu

Vanita

12

Eravathodi

Vanita

13

Thiruvilwamala

SC-Woman

14

Malavattom

Vanita

15

Poothanakkara

SC-Woman

16

Akkaparambu

General

17

Kundukad

SC - General

2015-2016 വാര്‍ഷികപദ്ധതികള്‍

2015-2016 വാര്‍ഷികപദ്ധതികള്‍

VOTERS LIST (കരട്)

https://drive.google.com/drive/folders/0B-8aPCYCjTRafjhucmIxSXZ1dGVTcHhVdFNjbWQ0QTNTNEhIRlNmZU9UX2cwYXp2TTRqQ1E

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

വാര്‍ഡ്‌ 1- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 1- പാര്‍ട്ട്‌ 2

വാര്‍ഡ്‌ 2- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 2- പാര്‍ട്ട്‌ 2

വാര്‍ഡ്‌ 3- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 3- പാര്‍ട്ട്‌ 2

വാര്‍ഡ്‌ 4- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 4- പാര്‍ട്ട്‌ 2

വാര്‍ഡ്‌ 5- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 5- പാര്‍ട്ട്‌ 2

വാര്‍ഡ്‌ 6- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 6- പാര്‍ട്ട്‌ 2

വാര്‍ഡ്‌ 7- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 7- പാര്‍ട്ട്‌ 2

വാര്‍ഡ്‌ 8- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 8- പാര്‍ട്ട്‌ 2

വാര്‍ഡ്‌ 9- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 9- പാര്‍ട്ട്‌ 2

വാര്‍ഡ്‌ 10- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 10- പാര്‍ട്ട്‌ 2

വാര്‍ഡ്‌ 11- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 11- പാര്‍ട്ട്‌ 2

വാര്‍ഡ്‌ 12- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 12- പാര്‍ട്ട്‌ 2

വാര്‍ഡ്‌ 13- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 13- പാര്‍ട്ട്‌ 2

വാര്‍ഡ്‌ 14- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 14- പാര്‍ട്ട്‌ 2

വാര്‍ഡ്‌ 15- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 15- പാര്‍ട്ട്‌ 2

വാര്‍ഡ്‌ 16- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 16- പാര്‍ട്ട്‌ 2

വാര്‍ഡ്‌ 17- പാര്‍ട്ട്‌ 1

വാര്‍ഡ്‌ 17- പാര്‍ട്ട്‌ 2

നാലാം വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2015-16

പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ നാലാം വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണ ഗ്രാമസഭകള്‍ 10/01/2015 മുതല്‍ തുടങ്ങുന്നു. എല്ലാ ഗ്രാമസഭകളിലും ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സ്നേഹപൂര്‍വ്വം

പ്രസിഡണ്ട്, തിരുവില്വാമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പൊതുയോഗം

27/11/2014 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വെച്ച് 2015/16 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച് പ്രഥമ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറല്‍ബോഡി ചേര്‍ന്നു. യോഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി. സി.വള്ളി യോഗം ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. പി.ആര്‍. പ്രഭാകരന്‍ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.എം.ഉദയന്‍, മനോജ്കുമാര്‍, സി.ഗോപദാസ്, കെ.എ. അന്‍സാര്‍ അഹമ്മദ് എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി -2014/15 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി -2014/15 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രവര്‍ത്തന സമിതികളുടെ പൊതുയോഗം 27.11.2014 ന് ഉച്ചക്ക് 2.00 മണി മുതല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ ചേരുന്നു. എല്ലാ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളും ഇതൊരു ക്ഷണമായി കരുതി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

പ്രസിഡണ്ട്                                                                                                                                              സെക്രട്ടറി

സി.വള്ളി                                                                                                                                                 ടി.ശശീന്ദന്‍

ജനകീയാസൂത്രണം 2014-15 പ്രൊജക്ടുകള്‍

tvmala2014-15

Older Entries »