ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ജീനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

SL No

Name

Designation

Basic Pay

1

Secretary

2

GEETHA V.A Assistant Secretary 38500

3

AMBILI M Head Clerk 35700

4

SALINI C Accountant 33100

5

GOVINDANKUTTY T Senior Clerk 35700

6

MUSTHAFA U Senior Clerk 26500

7

DHANYA K Senior Clerk 25850

8

PREEJA L Clerk 22200

9

NIDHEESH E Clerk 20000

10

HARIDASAN P Clerk 19000

11

SURESH KUMAR P Office Attendant 29900

12

SHAJEER HASSAN P Technical Assistant 21000

13

THASNI MOL Assistant Engineer(MGNREGS) 25000

13

ANAS M Overseer (MGNREGS) 20000

14

SHAKEELA AK Accountant cum Data Entry Operator(MGNREGS) 18500

15

SHAIMA N Accountant cum Data Entry Operator(MGNREGS) 18500

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2012-2013

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2013-2014

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2014-2015

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2012-13

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2013-14

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2014-15

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16


Panchayat Election2015-Draft Voterslist

Download Voterslist

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2014-15

ഭവന റിപ്പയര്‍ വനിത

എസ്.സി വിവാഹധനസഹായം

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മേശയും കസേരയും

എസ്.സി യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥലം

ഐ.എ.വൈ ഭവനം-വനിത

ഐ.എ.വൈ ഭവനം-എസ്.സി

പുല്‍വെട്ട് യന്ത്രം

പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ്

ഭവന റിപ്പയര്‍ ജനറല്‍

സ്നേഹവീട്

കൈപ്പുറം ലക്ഷംവീട് പുനരുദ്ധാരണം

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »