വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

2018 - 2019

rptb1schedule

rptbalancesheet

rptbalancesheetschedule

rptcashflow

rptie

rptieschedules

rptrp

rptrpschedules

rpttrialbalance

2017-18

2017-18-Pages-1-24

2017-18-Pages-25-49

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

annual_report-17-18

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

annual_report-18-19

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

LFA REPORT 2018 - 19

audit-report-Pages-1-25

audit-report-Pages - 26-49

LFA REPORT 2017 - 18

audit-report-2017-18

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020 Dated 12/08/2020

ward-1

ward-2

ward-3

ward-4

ward-5

ward-6-part-1

ward-6-part-2

ward-7

ward-8

ward-9-part-1

ward-9-part-2

ward-10-part-1

ward-10-part-2

ward-11

ward-12_

ward-13

RRT Details

RRT MEMBERS

DEEPU - 9995022501
SAJIN - 8848536007
NIBIN - 8281907685
SAJI THOMAS - 9946061948
SOJAN - 9605717799
SANTHOSH - 9446602008

റീബില്‍ഡ് കേരള - 2018

റീബില്‍ഡ് കേരള 2018

പ്രളയ ധനസഹായം അനുവദിച്ചവരുടെ വിവിധ ലിസ്റ്റുകള്‍

1. റീബില്‍ഡ് ആപ്പ് വഴി ധനസഹായം അനുവദിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ്

  • 15 ശതമാനം നാശനഷ്ടത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ്

15 Percentage-first-list

15-second-list

15-third-list

15-fourth-list

15-fifth-list-new

15-sixth-list-new1

15-list-7th

15-list-8th

15-9th-list-new

15-10th-list

  • 16-29 ശതമാനം നാശനഷ്ടത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ്

16-29-first-list

16-29-second-list

16-29-third-list

16-29-fourth-list

16-29-fifth-list-new

16-29-sixth-list

16-29-7th-list

16-29-8th-list

16-29-9th-list

  • 30-59 ശതമാനം നാശനഷ്ടത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ്

30-59-first

30-59-second-list

  • 30-59 ശതമാനം നാശനഷ്ടത്തില്‍ നിന്നും മാറ്റം സംഭവിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ്

30-59-change-to-15

30-59-change-to-16-29

30-59-change-to-60-74

30-59-change-to-60-74-list-2

  • 60-74 ശതമാനം നാശനഷ്ടത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ്

60-74-first-list

  • 60-74 ശതമാനം നാശനഷ്ടത്തില്‍ നിന്നും മാറ്റം സംഭവിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ്

60-74-change-to-16-29

60-74-change-to-30-59

  • 75 ശതമാനത്തിന് മുകളില്‍ നാശനഷ്ടത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ്

complete-loss-of-buliding-18-members-new

complete-loss-second

complete-loss-format-third

2. അപ്പീല്‍ തന്നതിലൂടെ ധനസഹായം ലഭിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് - ഫേസ് - 1


ward-1

ward-2

ward-3

ward-4

ward-5

ward-6

ward-7

ward-8

ward-9

ward-10

ward-11

ward-12

ward-13

complete-loss-phase-1

complete-loss-1

3. അപ്പീല്‍ തന്നതിലൂടെ ധനസഹായം ലഭിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് - ഫേസ് -2

phase-2

4. അപ്പീല്‍ തന്നതിലൂടെ ധനസഹായം ലഭിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് - ഫേസ് -3

phase-3

കോവിഡ്- 19

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി ആഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

food-list2

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവരാവകാശ നിയമം - 2005

1) പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി. സുനിത.ജി.എസ്സ്

സെക്രട്ടറി, തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ .പി.ഒ - 689109

ഫോണ്‍: 0479-2427897, 9496043683

2) അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി.പ്രീത.ആര്‍ നായര്‍

ഹെഡ്ക്ലാര്‍ക്ക്, തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ .പി.ഒ - 689109

ഫോണ്‍: 9496211102

3) അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്‍റ്  ഡയറക്ടര്‍,

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,

കളക്ടറേറ്റ്.പി.ഒ,  ആലപ്പുഴ

ഫോണ്‍ : 04772251599

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

പട്ടികജാതി വ്യദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടിലും മെത്തയും

ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

തെങ്ങുക്യഷി വികസനം

വീട് മെയിന്‍റനന്‍സ്

കറവ പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി

കറവ യന്ത്രം

കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

പാലിന് സബ്സിഡി

തുറന്ന കിണര്‍

നെല്‍ ക്യഷി വികസനം

പൈപ്പ് ലൈന്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍

പി.എം.എ.വൈ വീടുകള്‍ക്ക് അധിക വിഹിതം

ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ്

ശാരീരിക മാനസീക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

കരിമ്പ് ക്യഷി സഹായം

വനിതകള്‍ക്ക് പച്ചക്കറി ക്യഷി

പച്ചക്കറി വികസനം

പട്ടികജാതി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഗാര്‍ഹിക വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍

വിവാഹ ധനസഹായം (എസ്.സി)

വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം

യന്ത്രോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍

ചാണകം ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് ജൈവ വളമാക്കുന്ന യൂണിറ്റ്

തീറ്റപുല്‍ ക്യഷിക്കുള്ള വിത്ത് വിതരണം

വാഴ ക്യഷി വികസനം

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

വിദേശത്ത് തൊഴില്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായം വനിതകള്‍ക്ക്(എസ്.സി)

വിദേശത്ത് തൊഴില്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായം

ഐ.എ.വൈ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകള്‍ക്ക് ആനുപാതിക സഹായം

വനിത ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് കറവ പശുക്കളെ വാങ്ങല്‍

വനിത കുടുംബശ്രീക്ക് റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട്

ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യ പരിപാലനവും ഉപകരണങ്ങളും

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യ പരിപാലനവും ഉപകരണങ്ങളും(ജനറല്‍)

വനിത ഗ്യഹനാഥ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സൌര റാന്തല്‍

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സൌര റാന്തല്‍

വനിത ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് കുട നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ്(എസ്.സി)

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

അഗതി ആശ്രയ ഭവന നിര്‍മ്മാണം

ആശ്രയ ഭവന നിര്‍മ്മാണം എസ്.സി.പി(വനിത)

വനിത അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടര്‍

പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

അംഗപരിമിതരായ കുട്ടികള്‍ക്ക് ശ്രവണ സഹായി

വ്യദ്ധര്‍ക്ക് ശ്രവണ സഹായി

Older Entries »