റീബില്‍ഡ് കേരള - 2018

റീബില്‍ഡ് കേരള 2018

പ്രളയ ധനസഹായം അനുവദിച്ചവരുടെ വിവിധ ലിസ്റ്റുകള്‍

1. റീബില്‍ഡ് ആപ്പ് വഴി ധനസഹായം അനുവദിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ്

  • 15 ശതമാനം നാശനഷ്ടത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ്

15 Percentage-first-list

15-second-list

15-third-list

15-fourth-list

15-fifth-list-new

15-sixth-list-new1

15-list-7th

15-list-8th

15-9th-list-new

15-10th-list

  • 16-29 ശതമാനം നാശനഷ്ടത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ്

16-29-first-list

16-29-second-list

16-29-third-list

16-29-fourth-list

16-29-fifth-list-new

16-29-sixth-list

16-29-7th-list

16-29-8th-list

16-29-9th-list

  • 30-59 ശതമാനം നാശനഷ്ടത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ്

30-59-first

30-59-second-list

  • 30-59 ശതമാനം നാശനഷ്ടത്തില്‍ നിന്നും മാറ്റം സംഭവിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ്

30-59-change-to-15

30-59-change-to-16-29

30-59-change-to-60-74

30-59-change-to-60-74-list-2

  • 60-74 ശതമാനം നാശനഷ്ടത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ്

60-74-first-list

  • 60-74 ശതമാനം നാശനഷ്ടത്തില്‍ നിന്നും മാറ്റം സംഭവിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ്

60-74-change-to-16-29

60-74-change-to-30-59

  • 75 ശതമാനത്തിന് മുകളില്‍ നാശനഷ്ടത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ്

complete-loss-of-buliding-18-members-new

complete-loss-second

complete-loss-format-third

2. അപ്പീല്‍ തന്നതിലൂടെ ധനസഹായം ലഭിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് - ഫേസ് - 1


ward-1

ward-2

ward-3

ward-4

ward-5

ward-6

ward-7

ward-8

ward-9

ward-10

ward-11

ward-12

ward-13

complete-loss-phase-1

complete-loss-1

3. അപ്പീല്‍ തന്നതിലൂടെ ധനസഹായം ലഭിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് - ഫേസ് -2

phase-2

4. അപ്പീല്‍ തന്നതിലൂടെ ധനസഹായം ലഭിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് - ഫേസ് -3

phase-3

വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ  13 വാര്‍ഡുകളിലെയും കരട് വോട്ടര്‍പട്ടികയുടെ ഭേദഗതികളുടെ ലിസ്റ്റ് സഹിതമുള്ള വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ പകര്‍പ്പ് ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ward-1

കോവിഡ്- 19

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി ആഹാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ്

food-list2

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വാര്‍ഡ് - 1 - പാര്‍ട്ട് 1

വാര്‍ഡ് - 2 - പാര്‍ട്ട് - 1

വാര്‍ഡ് - 3 - പാര്‍ട്ട് 1

വാര്‍ഡ് - 4 - പാര്‍ട്ട് - 1

വാര്‍ഡ് - 5 - പാര്‍ട്ട് - 1

വാര്‍ഡ് -6- പാര്‍ട്ട് - 1

വാര്‍ഡ് -6- പാര്‍ട്ട് - 2

വാര്‍ഡ് - 7- പാര്‍ട്ട് - 1

വാര്‍ഡ് -8- പാര്‍ട്ട് - 1

വാര്‍ഡ് -9- പാര്‍ട്ട് - 1

വാര്‍ഡ് -9- പാര്‍ട്ട് - 2

വാര്‍ഡ് - 10 - പാര്‍ട്ട് - 1

വാര്‍ഡ് - 10- പാര്‍ട്ട് -2

വാര്‍ഡ് -11- പാര്‍ട്ട് - 1

വാര്‍ഡ് -12 - പാര്‍ട്ട് - 1

വാര്‍ഡ് - 13 - പാര്‍ട്ട് - 1

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവരാവകാശ നിയമം - 2005

1) പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി. സുനിത.ജി.എസ്സ്

സെക്രട്ടറി, തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ .പി.ഒ - 689109

ഫോണ്‍: 0479-2427897, 9496043683

2) അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി.പ്രീത.ആര്‍ നായര്‍

ഹെഡ്ക്ലാര്‍ക്ക്, തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ .പി.ഒ - 689109

ഫോണ്‍: 9496211102

3) അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്‍റ്  ഡയറക്ടര്‍,

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം,

കളക്ടറേറ്റ്.പി.ഒ,  ആലപ്പുഴ

ഫോണ്‍ : 04772251599

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

പട്ടികജാതി വ്യദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടിലും മെത്തയും

ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

തെങ്ങുക്യഷി വികസനം

വീട് മെയിന്‍റനന്‍സ്

കറവ പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി

കറവ യന്ത്രം

കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

പാലിന് സബ്സിഡി

തുറന്ന കിണര്‍

നെല്‍ ക്യഷി വികസനം

പൈപ്പ് ലൈന്‍ എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍

പി.എം.എ.വൈ വീടുകള്‍ക്ക് അധിക വിഹിതം

ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റ്

ശാരീരിക മാനസീക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

കരിമ്പ് ക്യഷി സഹായം

വനിതകള്‍ക്ക് പച്ചക്കറി ക്യഷി

പച്ചക്കറി വികസനം

പട്ടികജാതി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഗാര്‍ഹിക വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍

വിവാഹ ധനസഹായം (എസ്.സി)

വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം

യന്ത്രോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍

ചാണകം ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് ജൈവ വളമാക്കുന്ന യൂണിറ്റ്

തീറ്റപുല്‍ ക്യഷിക്കുള്ള വിത്ത് വിതരണം

വാഴ ക്യഷി വികസനം

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

വിദേശത്ത് തൊഴില്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായം വനിതകള്‍ക്ക്(എസ്.സി)

വിദേശത്ത് തൊഴില്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായം

ഐ.എ.വൈ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകള്‍ക്ക് ആനുപാതിക സഹായം

വനിത ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് കറവ പശുക്കളെ വാങ്ങല്‍

വനിത കുടുംബശ്രീക്ക് റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട്

ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യ പരിപാലനവും ഉപകരണങ്ങളും

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യ പരിപാലനവും ഉപകരണങ്ങളും(ജനറല്‍)

വനിത ഗ്യഹനാഥ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സൌര റാന്തല്‍

പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സൌര റാന്തല്‍

വനിത ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് കുട നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ്(എസ്.സി)

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍

അഗതി ആശ്രയ ഭവന നിര്‍മ്മാണം

ആശ്രയ ഭവന നിര്‍മ്മാണം എസ്.സി.പി(വനിത)

വനിത അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടര്‍

പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

അംഗപരിമിതരായ കുട്ടികള്‍ക്ക് ശ്രവണ സഹായി

വ്യദ്ധര്‍ക്ക് ശ്രവണ സഹായി

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2016 - 17

തെങ്ങുക്യഷി

ആശ്രയ പദ്ധതി

8,9,10 ക്ലാസ്സ് വിദ്ധ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

വീട് മെയിന്‍റനന്‍സ്

ഭവന നിര്‍മ്മാണം എസ്.സി.പി

കിഴങ്ങു വര്‍ഗ ക്യഷി

ജലസേചന കിണര്‍

കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ (ജനറല്‍)))

കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ എസ്.സി.പി

നെല്‍ ക്യഷി വികസനം

പി.എം.എ.വൈ

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് ടൂവീലര്‍

വാഴ ക്യഷി

പച്ചക്കറി ക്യഷി

തുറന്ന കിണര്‍

ബ്ലോക്ക് സംയുക്ത പ്രോജക്ട്

സൈന്യത്തില് പരിശീലനം

ബ്ലോക്ക് പരിസരത്ത് വനിതകള്ക്ക് ക്യാന്റീന്

കൈത്തൊഴില് പരിശീലനം

വയോജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനം

വനിതാ ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് ഗാര്മെന്റ്സ്

യുവജനങ്ങള്ക്ക് തൊഴില് പരിശീലനം

ജില്ലാ സംയുക്ത പ്രോജക്ട്

അംഗപരിമിതര്ക്ക് മുച്ചക്ര വാഹനം

ആശ്രയ ഭവന നിര്മ്മാണം

പച്ചക്കറി ക്യഷിക്കായി ഗ്രോബാഗ് വിതരണം

പട്ടികജാതി വിദ്ധ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് മെറിറ്റോറിയല് സ്കോളര്ഷിപ്പ്

പുതിയ ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണ സമിതി അധികാരത്തില്‍

Older Entries »