2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ഗുണഭോക്താക്കള്‍

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് പഠനധനസഹായം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നസ്കൂളില്‍ പോകാത്ത കുട്ടികള്‍ക്ക് ബത്ത നല്‍കല്‍

ക്ഷീരഗ്രാമം വനിത

ക്ഷീരസംഘങ്ങളിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി (ജനറല്‍)

ക്ഷീരസംഘങ്ങളിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി (ജനറല്‍) സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ്

ക്ഷീരസംഘങ്ങളിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി (വനിത)

ക്ഷീരസംഘങ്ങളിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി (വനിത) സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ്

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

മുച്ചക്ര വാഹനം ഗുണഭോക്താക്കള്‍

വീട് മേല്‍ക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കൂര നിര്‍മ്മിക്കല്‍ (എസ്സ് സ്സി .)

വീട് മേല്‍ക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കൂര നിര്‍മ്മിക്കല്‍ (ജനറല്‍).

ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട (എസ്സ് സ്സി)

ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട (ജനറല്‍)

ജലസംരക്ഷണത്തിന് കിണര്‍ റീചാര്‍ജിംഗ്.