തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

2012-13 പ്രൊജക്ട് വിവരങ്ങള്‍

ചെലവ് വിവരങ്ങള് 2012-13‍- നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥര്‍ തിരിച്ച്

2012-13 പ്രൊജക്ട് ചെലവ് ശതമാനം

2013-14 പ്രൊജക്ട് വിവരങ്ങള്‍

2013-14 ല്‍ ലഭ്യമായ ഫണ്ട് വിവരങ്ങള്‍

ചെലവ് വിവരങ്ങള് 2013-14‍- നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥര്‍ തിരിച്ച്

2013-14 പ്രൊജക്ട് ചെലവ് ശതമാനം

2014-15 പ്രൊജക്ട് വിവരങ്ങള്‍

2014-15 ല്‍ ലഭ്യമായ ഫണ്ട് വിവരങ്ങള്‍

ചെലവ് വിവരങ്ങള് 2014-15‍- നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥര്‍ തിരിച്ച്

2015-16 പ്രൊജക്ട് വിവരങ്ങള്‍

2015-16 ല്‍ ലഭ്യമായ ഫണ്ട് വിവരങ്ങള്‍

ചെലവ് വിവരങ്ങള് 2015-16‍- നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥര്‍ തിരിച്ച്

2015-16 പ്രൊജക്ട് ചെലവ് ശതമാനം

2016-17 പ്രൊജക്ട് വിവരങ്ങള്‍

2016-17 ല്‍ ലഭ്യമായ ഫണ്ട് വിവരങ്ങള്‍

ചെലവ് വിവരങ്ങള് 2016-17‍- നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥര്‍ തിരിച്ച്

2016-17 പ്രൊജക്ട് ചെലവ് ശതമാനം