മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം വര്‍ഷം
1 എം.റ്റി.മാണി 1964
2 പി.ജെ.വര്‍ഗ്ഗീസ് 1966
3 പി.ജെ.ജേക്കമ്പ് പുത്തന്‍പുരയില്‍ 1976
4 പി.എന്‍ ചിദംമ്പരന്‍ 1979
5 എ.എം.ജോസഫ് 1988
6 ജോയിക്കുട്ടി ലൂക്കോസ് 1992
7 റ്റി.ജെ.കുര്യച്ചന്‍ 1995
8 ഫിലിപ്പ് പാമ്പാറ 1997
9 അബ്ദുസ്സമദ് 1999
10 ജോണ്‍ ചാക്കോ 2000
11

12

13

ഗിരിജ ദേവദാസ്

ജോളി ജോസഫ്

ഏലിയാമ്മ ജോര്ജ്

2000

2005

2010