റോഡ്-നടപ്പാതകള്‍ ആസ്തിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്