2018-19 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

തിരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹരായവരുടെ വിവരങ്ങള്‍
ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികകാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Click here to view

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം അനുമതി നല്‍കിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

തിരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം അനുമതി നല്‍കിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Click here to view

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

തിരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Click here to view

ലൈഫ് അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

തിരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് ഭവനനിര്‍മ്മാണത്തിന് അര്‍ഹരായവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികകാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Click here to view

2017-18 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

തിരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹരായവരുടെ വിവരങ്ങള്‍
ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികകാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Click here to view

വാര്‍ഡ് വിഭജനം കരട് വിജ്ഞാപനം

തിരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് വിഭജനം കരട് വിജ്ഞാപനം

Click here to view

വോട്ടര്‍പട്ടിക കരട് വിജ്ഞാപനം

തിരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  വോട്ടര്‍ പട്ടിക കരട് വിജ്ഞാപനം
Click here to view

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2014-15

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2014-15

Click here to view

ബഡ്ജറ്റ്

തിരുവള്ളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2014-15 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് കാണുന്നതിനായി ചുവടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Click here to view

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍