പൌരാവകാശ രേഖ

തിരുവാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 2020 വര്‍ഷത്തെ പൌരാവകാശ രേഖ .

pouravakasam2020

VOTERS LIST

2020 തദ്ദേശ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള കരട്  വോട്ടര്‍ പട്ടിക .

ward-1-part-1

ward-1-part-2

ward-2-part-1

ward-2-part-2

ward-3-part-1

ward-3-part-2

ward-4-part-1

ward-4-part-2

ward-5-part-1

ward-5-part-2

ward-6-part-1

ward-6-part-2

ward-7-part-1

ward-7-part-2

ward-8-part-1

ward-8-part-2

ward-9-part-1

ward-9-part-2

ward-10-part-1

ward-10-part-2

ward-11-part-1

ward-11-part-2

ward-12-part-1

ward-12-part-2

ward-13-part-1

ward-13-part-2

ward-14-part-1

ward-14-part-2

ward-15-part-1

ward-15-part-2

ward-16-part-1

ward-16-part-2

ടെണ്ടര്‍ നമ്പര്‍ VEO/149/17-18

biobin

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - 2017

അടുത്ത 5 വര്‍ഷം കൊണ്ട് ഭവനവും ഭൂമിയും ഇല്ലാത്ത എല്ലാവര്‍ക്കും മാന്യവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉള്ള ഭവനത്തോടൊപ്പം ജീവിതസുരക്ഷിതത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതു വഴി കേരളത്തിന്‍റെ സാമൂഹിക/പശ്ചാത്തല മേഖലയില്‍ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ലൈഫ് മിഷന്റെ ലക്‌ഷ്യം.

  • സ്ഥലമുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും. സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കി ഗുണഭോക്താവ് നേരിട്ടോ, ഏജന്‍സി മുഖേനയോ നിര്‍മ്മാണം നടത്തുക.
  • ഭൂരഹിതര്‍ക്ക്, എല്ലാവിധ സാമൂഹിക/പശ്ചാത്തല സൗകര്യത്തോടും ജീവനോപാധിയോടും കൂടിയ ഭവന സമുച്ചയം/ക്ലസ്റ്ററുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു നല്‍കുക.

മിഷന്‍ ഘടന

  • അധ്യക്ഷന്‍ : മുഖ്യമന്ത്രി
  • സഹ അധ്യക്ഷന്‍ : തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി
  • ഉപ അധ്യക്ഷന്‍ : ധനകാര്യം ഭവന നിര്‍മ്മാണം, സാമൂഹിക നീതി, വൈദ്യുതി, ജല വിഭവം, തൊഴില്‍, പട്ടിക ജാതി-പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വികസനം, മത്സ്യബന്ധനം എന്നീ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാര്‍
  • പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവ് : പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
  • മിഷന്‍ സെക്രട്ടറി : തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി
  • മിഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍ : ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി സാധ്യതാ പട്ടിക

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഭൂ രഹിത ഭവന രഹിതര്‍ , ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതര്‍ എന്നിവരുടെ ലിസ്റ്റ് .

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതി സാധ്യതാപട്ടിക

തിരുവാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 5 വർഷത്തെ ഐ എ വൈ ലിസ്റ്റ്

തിരുവാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 5 വർഷത്തെ ഐ എ വൈ ലിസ്റ്റ്>> Read the rest of this entry »

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുവാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ജനന മരണ വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ജനന-മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുകളുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സര്‍ഫിക്കറ്റ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം ബഹു. കേരള ടൂറിസം / പട്ടിക ജാതി /പിന്നോക്ക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. എ പി. അനില്‍കുമാര്‍ 31.01.2013 നു നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ചടങ്ങില്‍ തിരുവാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രി സി കെ ജയ് ദേവ് അധ്യഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസന കാര്യസ്ഥിരസമിതി അദ്ധ്യക്ഷന്‍ ശ്രീ.വി.സുധാകരന്‍ , ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ വികസന കാര്യ കാര്യസ്ഥിരസമിതി അദ്ധ്യക്ഷ ശ്രീമതി.സി.കെ.നളിനി, ഡിഡിപി സി.എന്‍ .ബാബു , തിരുവാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി പി.കെ.നളിനി, ശ്രി.കെ.പി.ഭാസ്കരന്‍ തുടങ്ങയവര്‍ ആസംശകളര്‍പ്പിച്ചു . ഐ കെ എം ജില്ല കോര്‍നേറ്റര്‍ എം പി രാജന്‍ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു, തിരുവാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വികസന കാര്യസ്ഥിരസമിതി അദ്ധ്യക്ഷന്‍ ശ്രീ സി.ടി.ഹുസ്സൈന്‍ഹാജി സ്വാഗതവും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി ശ്രി.എം.എം.ശംസുദ്ധീന്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

വസ്തു നികുതി നിരക്ക്, മേഖലാ വിഭജനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ വിജ്ഞാപനം

കേരള സര്‍ക്കാറിന്റെ 14/01/2011 ലെ 19/2011, 20/2011 ത.സ്വ.ഭ.വ (അ) നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സര്‍ച്ചാര്‍ജ്ജും) ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് തിരുവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗാര്‍ഹിക/ഗാര്‍ഹികേതര കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കുള്ള വസ്തു നികുതിയുടെ അടിസ്ഥാന നിരക്ക്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ മേഖലകളായി തരം തിരിക്കല്‍ , റോഡുകളുടെ തരം തിരിക്കല്‍ എന്നിവ താഴെക്കാണിച്ച പ്രകാരം അന്തിമമായി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. Read the rest of this entry »

വസ്തു നികുതി

വസ്തു നികുതി പരിഷ്ക്കരണ അറിയിപ്പ്

കേരള സര്ക്കാറിന്റെ 14/01/2011 ലെ 19/2011, 20/2011 ത.സ്വ.ഭ.വ (അ) നമ്പര്ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രസിദ്ധികരിച്ച 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപനികുതിയും സര്ച്ചാര്ജ്ജും) ചട്ടങ്ങള്അനുസരിച്ച് തിരുവാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗാര്ഹിക/ഗാര്ഹികേതര കെട്ടിടങ്ങള്ക്കുളള വസ്തു നികുതിയുടെ അടിസ്ഥാന നിരക്ക്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ മേഖലകളായി തരം തിരിക്കല്‍, റോഡുകളുടെ തരം തിരിക്കല്എന്നിവ താഴെക്കാണിച്ച പ്രകാരം നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആര്ക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കില്ആയത് 05/11/2011 ന് മുന്പായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് രേഖാമൂലം സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. Read the rest of this entry »