1. സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക അപ്പീൽ 1

2. സ്വന്തമായി ഭൂമിഉള്ള ഭവനരഹിതരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക മാതൃ പട്ടിക

3. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യത പട്ടിക മാതൃ പട്ടിക

4. സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക അപ്പീൽ 1

5. ഒഴിവാക്കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്